ohjeita messurakentamiseen

messutoimisto palvelee

Henkilökuntamme avustaa näytteilleasettajia kaikissa messuihin liittyvissä asioissa. Satakunnan Rekrymessuilla messutoimisto sijaitsee sisäänkäynnissä.

ELLA ORAS
Tuotepäällikkö
0400 408 263
ella.oras@satakunnanviikko.fi

JANI HAANPÄÄ
Myyntijohtaja
045 677 8417
jani.haanpaa@satakunnanviikko.fi

TEE TILAUKSET AJOISSA

Tarkistattehan hyvissä ajoin, että kaikki tarpeellinen – esim. pöydät, sähköt ja tuolit on tilattu osastollenne ennakkoon 20.1.2023 mennessä. 

Rakentaminen

Osastojen rakentaminen on sallittu TO 9.2. klo 10-16 ja PE 10.2. klo 8-9.30. Huomioittehan, että rakentamisen aloittaminen on sallittua vasta, kun koko paikkavuokran maksu on suoritettu.

PURKAMINEN

Osastojen purkamisen saa aloittaa vasta messujen päätyttyä. Purkuaika on PE 10.2. klo 15-18. Huomioittehan, käytäville ei siirrettäisi tavaroita muun liikenteen esteeksi. Kaikki rakenteet ja tavarat on poistettava messupaikalta purkuajan päättymiseen mennessä.

MESSUKORTIT, KULKULUVAT JA ASIAKASKUTSUT

Näytteilleasettajakortit toimivat osastohenkilökunnan kulkulupina rakennus-, messu- ja purkuaikoina. Kortti on pidettävä näkyvillä messualueella liikuttaessa. Muista tilata kortit ja palauttaa ne messujen jälkeen sisäänkäyntiin.

Pysäköithän ainoastaan merkityille parkkipaikoille. Aluetta valvoo Porin kaupungin pysäköinninvalvontatoimisto. Messujen
ajaksi toivomme pysäköintiä alueen ulkopuolelle.

VERKKOYHTEYDET

Messualueella toimii langaton wifi-verkko, johon jaetaan salasana saapuessanne tapahtumaan.

MEDIAPALVELUT JA LISÄNÄKYVYYS

Satakunnan Messut huolehtii tapahtumien markkinoinnista, mediayhteyksistä ja tiedottamisesta. Voit hankkia lisänäkyvyyttä esimerkiksi erillisillä yhteistyöpaketeilla.

ESTEETTÖMYYS

Messujen näyttelytilat on pääsääntöisesti maan tasalla ja alueelta löytyy mm. invavessat. Invapysäköinti sijaitsee pääsisäänkäynnin lähellä. 

TURVAllisuusohjeet

Paloturvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia paloturvallisuusohjeita sekä näyttelytilassa vaadittavia erikoisehtoja, jotka on selvitetty erikseen. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava paloviranomaisten ennakkolupa.

Työturvallisuus
Esityksissä, työnäytöksissä tms. sekä esiteltäessä koneita ja muita teknisiä välineitä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia.

Esiteltävät koneet ja laitteet
Näytteilleasettajan tulee huolehtia siitä, että esiteltäessä koneita ja laitteita tapahtumassa ne täyttävät lain eräiden teknisten laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004) sekä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008):
– Tuotteen turvallisuudessa ei ole ilmiselvää puutetta.
– Tuotteen mukana on asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet.
– Tuotteessa on vaatimustenmukaisuuden osoittava merkintä ja siitä on saatavissa vaatimustenmukaisuuden osoittavat asiakirjat, esimerkiksi; tuotteessa on CE-merkintä, tuotteen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (suomen- ja ruotsinkielinen), koneen vaaroista varoittavat merkinnät ovat suomen ja ruotsin kielellä tai ilmaistuina helposti ymmärrettävin yksikäsitteisin symbolein tai kuvatunnuksin.
– Tuotteessa, joka ei näyttelyvaiheessa täytä kaikkia sitä koskevia vaatimuksia, on siitä ilmoitus esimerkiksi ”prototyyppi”
tai ”koneen toiminnan esittely ilman siihen kuuluvia suojarakenteita”. Lisäksi tällaisen tuotteen näytteilleasettajan tulee huolehtia, että tuote on turvallinen näytteillä ollessaan.

Tupakointi
Tupakointi on kielletty tupakkalain (693/1976) 5 luvun 12 §:n mukaisesti kaikkialla tapahtuman sisätiloissa. Myös sähkötupakan käyttö on kielletty. Kiellon noudattamista valvovat järjestyksenvalvojat. Tupakointi on sallittua ainoastaan ulkona sille merkityillä paikoilla.

Ajoneuvot
Muulloin kuin tapahtuman aukioloaikoina sisäosastolla sijaitsevan ajoneuvon virran tulee olla katkaistuna päävirtakytkimestä.

Avotuli
Avotulen käyttö tapahtumissa on kielletty. Avotuleksi katsotaan tilanne, jossa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten esim. kaasuliedet, keittimet, öljylamput, kynttilät tai vastaavat. Järjestäjä voi myöntää poikkeusluvan, mikäli turvallisuusehtojen katsotaan täyttyvän. Poikkeuslupa voidaan myöntää, mikäli kyseessä on hitsaus, polttoleikkaus, leikkaus tai muu vastaavanlainen esitys, josta aiheutuu kipinöintiä. Lupahakemus on toimitettava järjestäjälle toiminta- ja turvarakenneselvityksineen 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista.

Tulityöt
Näyttelytiloissa ei ole rakentamisaikaista vakituista tulityöpaikkaa. Kaikki näyttelytiloissa tehtävät tulityöt ovat luvanvaraisia.
Tulityöluvan myöntää järjestäjän tekninen päällikkö, jolle tulee tehdä selvitys asiasta. Tulityöntekijältä vaaditaan tulityökortti. Tulitöiden osalta noudatetaan suojeluohjeita tulityöt sekä kattotulityöt.

Kuluttajaturvallisuus
Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisia kuluttajapalveluja tarjoavien näytteilleasettajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Näytteilleasettajan tuottaessa näitä kuluttajapalveluja näyttelytiloissa on näytteilleasettajalla velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja ja toimittaa se järjestäjälle 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Eläimet näyttelytiloissa
Eläinten tuominen näyttelytiloihin edellyttää aina ennakkoilmoitusta järjestäjälle vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa sekä järjestäjän kirjallista suostumusta. Näytteilleasettaja vastaa eläimiin kohdistuvista viranomaismääräyksistä sekä eläinten turvallisesta ja asianmukaisesta esittelystä sekä yleisöön että eläimiin nähden. Eläinten tulee olla yleisötapahtumiin soveltuvia ja tottuneita. Kuljetettaessa eläimiä näyttelytiloissa on järjestelyistä sovittava ennakkoon järjestäjän kanssa.

VARASTOINTI

Messuilla ei ole varastointimahdollisuutta.

RAVINTOLAPALVELUT

Messualueelta löytyy ravintolapiste.