YLEISET SOPIMUSEHDOT

SATAKUNNAN MESSUT OY:N JÄRJESTÄMIEN TAPAHTUMIEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

Tapahtuma voi olla messu, näyttely tai muu vastaava Satakunnan Messut Oy:n järjestämä tilaisuus. Jäljempänä näissä
sopimusehdoissa Satakunnan Messut Oy:stä käytetään nimitystä järjestäjä.

1. NÄYTTEILLEASETTAJAT JA TUOTTEET

Näytteilleasettajina voivat olla:
a) tapahtuman profiilin ja tuoteryhmien mukaisien tuotteiden valmistajat, tuottajat tai heidän valtuuttamansa edustajat / jälleenmyyjät,
b) edellä mainittujen toiminimien yhteisosastot ja alan tiedotusosastot
Järjestäjällä on oikeus poistaa muut tuotteet sekä sellaiset, jotka voivat olla vaaraksi tai häiriöksi toisille näyttelyasettajille ja
yleisölle.

Näytteilleasettaja vastaa siitä, että näytteille asetettu tuote ei vaaranna yleisön tai henkilöstön terveyttä. Näytteilleasettaja vastaa
siitä, että näytteille asetettavien tuotteiden mahdollisesti edellyttämät viranomaisluvat ovat asianmukaisesti hankitut ja voimassa.

Näytteilleasettaja vastaa myös siitä, että tuotteiden näytteille asettamisella ei rikota lakia eikä kolmannen osapuolen oikeuksia.
Järjestäjällä on oikeus rajoittaa näyttelyosaston kokoa tai hylätä ilmoittautuminen syytä tähän tiedottamatta. Näytteille asetettuja tuotteita ei saa tapahtuman aikana viedä pois osastolta eikä osastoja saa tyhjentää eikä purkaa ennen tapahtuman päättymistä 500 euron sanktion uhalla. Mikäli näytteilleasettaja ei saavu tapahtumaan määräaikaan mennessä on järjestäjällä oikeus periä 500 euron sakko.

2. NÄYTTELYOSASTON VARAUS JA TILAUSVAHVISTUS

Näyttelyosaston varaus vahvistetaan järjestäjän lähettämällä tilausvahvistuksella, joka on molempia osapuolia sitova.
Tilausvahvistusta ei palauteta järjestäjälle allekirjoitettuna. Huomautukset ja muutokset tilausvahvistukseen on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa. Kaikki muutokset tilausvahvistukseen on tehtävä kirjallisesti.

Näytteilleasettaja ei saa ilman järjestäjän kirjallista lupaa vuokrata tai luovuttaa edelleen näyttelyosastoaan tai sen osaa.
Näyttelyosastolla saadaan mainita muun kuin näytteilleasettajan, hänen päämiestensä tai edustajiensa toiminimi vain järjestäjien suostumuksella, jolloin tällaisesta mainonnasta tehdään sivunäytteilleasettajasopimus ja peritään voimassa oleva
sivunäytteilleasettajamaksu.

3. NÄYTTELYOSASTON SIJOITUS

Järjestäjä lähettää näytteilleasettajalle näyttelyosastopaikasta osastokartan, jossa ilmaistaan näyttelyosaston mitat sekä sijainti tapahtumassa. Järjestäjä määrää näyttelyosastojen lopullisen sijainnin ottaen huomioon toimialaryhmityksen ja näyttelytilojen
tarkoituksenmukaisen käytön. Järjestäjä varaa itselleen oikeuden tapahtumakokonaisuuden kannalta välttämättömiksi katsomiinsa muutoksiin tapahtuman valmisteluaikana.

4. MAKSUEHDOT

Laskutus koostuu varausmaksusta (1/2) ja paikanvuokrasta (1/2). Paikanvuokra on maksettava 40 vrk ennen messujen alkamista, ellei laskutusehdoissa muuta mainita. Viivästyskorko on kulloinkin voimassaolevan yleisen viivästyskoron mukainen. Näytteilleasettaja saa käyttönsä kulkulupia, kun paikanvuokra on kokonaan suoritettu.
Viivästyskorko ilmoitetaan laskussa. Järjestäjällä on oikeus periä näytteilleasettajilta tarvittaessa erilaisia kuluja kuten
pysäköintimaksuja, esittelijäkorttien painatuskuluja, seminaari- ym. tilojen vuokraa ja muita vastaavanlaatuisia kuhunkin
näytteilleasettajaan erikseen kohdistuvia maksuja. Näyttelyosastopaikka luovutetaan näytteilleasettajalle vasta, kun
tilausvahvistuksen mukaiset maksut on kokonaan suoritettu.

5. PERUUTUS JA TILAUSVAHVISTUKSEN PURKAMINEN

Maksuton peruutus on tehtävä kirjallisesti seitsemän (7) vuorokauden kuluessa järjestäjän lähettämästä tilausvahvistuksesta.

Näytteilleasettajan peruuttaessa osallistumisensa tai pakettiosastonsa rakenteita muutettaessa tai pienentäessä osastonsa kokoa myöhemmin, on järjestäjällä oikeus periä paikanvuokra tai rakenteiden osuus laskusta alkuperäisen tilausvahvistuksen mukaisesti. Mikäli vahvistettu messupaikka on peruutettu 40 vrk ennen messujen alkamista, järjestäjällä on oikeus periä 50% paikanvuokrasta näytteilleasettajalta. Mikäli peruutus tapahtuu tämän jälkeen, kaikki näytteilleasettajalle kuuluvat maksut peritään täysimääräisinä. Peruutus on tehtävä kirjallisesti. Osaston käyttöoikeus palautuu järjestäjälle.

6. NÄYTTELYOSASTON TEKNISET EHDOT

Näytteilleasettaminen ja rakenteet
Näytteilleasettajan edellytetään rakentavan järjestäjän osoittamalle paikalle asianmukaisen näyttelyosaston, josta aiheutuvat kulut suorittaa näytteilleasettaja. Näyttelyosastolla on oltava koko osastopinta-alan peittävä, tapahtumakäyttöön soveltuva paloa levittämätön matto (luokka L). Maton kiinnittäminen suoraan näyttelytilojen lattiaan on sallittu ainoastaan tapahtumakäyttöön tarkoitetulla NEC-hyväksytyllä heikkoliimaisella teipillä. Näyttelyosaston sivut on varustettava seinärakenteilla käytäviin rajautuvia sivuja lukuun ottamatta, ellei tilausvahvistuksessa ole toisin sovittu. Näyttelyosaston seinärakenteiden rakentamiskorkeus on 250 cm.

Mikäli näytteilleasettaja pystyttää seiniä ym. rakenteita, joiden ulkopinnat näkyvät naapuriosastoihin tai käytäville, on
näytteilleasettajan huolehdittava, että rakenteet ovat siistit ja asianmukaiset. Kaikenlainen kiinnittäminen hallien katto-, lattia-, pilari- ja seinärakenteisiin tms. on ehdottomasti kielletty. Mikäli näyttelyesineen paino ylittää 500 kg/m², sen sijoittamisesta on
neuvoteltava järjestäjän kanssa. Mikäli näyttelyosasto varustetaan lattialla, jonka korkeus hallin lattiasta ylittää 12 cm,
näyttelyosaston avoimet sivut on porrastettava tai rakennettava niihin kaide tai muu suoja.

Kaikkiin rakentamiskorkeuden (250 cm) ylittäviin rakenne- ja somistus- sekä näyttelyesineratkaisuihin on saatava järjestäjän lupa, ja niistä peritään erillinen korvaus. Väliseinien korkeuden ylittävä rakenne, somistus tai näyttelyesine, jonka sijoittamiselle on saatu lupa, on ehdottomasti pidettävä vähintään yhden metrin (1 m) etäisyydellä naapuriosaston rajasta. Järjestäjällä on oikeus puuttua osaston rakentamiseen ja somistukseen, mikäli niiden suunnitelmia ei ole etukäteen hyväksytty.

Kaksikerroksisten näyttelyrakennelmien pystyttämiseen on saatava järjestäjän ja viranomaisen ennakkolupa. Suunnitelmat tällaisista näyttelyosastoista on esitettävä järjestäjälle 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista. Näyttelyrakenteissa on noudatettava voimassa olevia rakennusmääräyksiä. Järjestäjä veloittaa toisen kerroksen pinta-alasta 50 % normaalin lattiatilan neliövuokrasta per neliömetri.

Näyttelytiloissa on kiinteitä mainoksia, jotka näytteilleasettaja saa näyttelyosastonsa kohdalta halutessaan peittää omalla
kustannuksellaan. Näytteilleasettaja ei saa esitellä näyttelyosastoaan tai tuotteitaan eikä jakaa esittelyaineistoaan tapahtuman yleis- tai käytävätiloissa näyttelyosaston ulkopuolella ilman järjestäjän lupaa. Esittely ei saa aiheuttaa epätavallista ruuhkautumista käytävillä eikä häiriötä naapuriosastoille tai yleisölle. Järjestäjällä on oikeus myös tapahtuman aikana puuttua häiriöksi tai turvallisuusriskeiksi osoittautuneisiin epäkohtiin. Näytteilleasettaja on vastuussa rakennelmille ja rakennuksille sekä tapahtuma-alueelle mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista.

Valaistus, sähköliittymät ja sähkötyöt
Järjestäjä vastaa alueen yleisvalaistuksesta, muilta osin näytteilleasettaja järjestää valaistuksen omalla kustannuksellaan. Jakelujännite tapahtuma-alueella on 380/230 V, 50 Hz. Näytteilleasettaja tilaa tarvitsemansa sähköliittymät ja sähkötyöt omalla
kustannukseltaan järjestäjän osoittamalta alihankkijalta. Järjestäjä tai alihankkija ei vastaa mahdollisista sähkökatkoksen
aiheuttamista vahingoista. Siirrettävät virtalähteet (esim. akku) täytyy hyväksyttää järjestäjällä 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista.

Vesi, viemäri ja paineilma
Näytteilleasettaja tilaa tarvittavat vesi-, viemäri- ja paineilmaliittymät asennustöineen omalla kustannuksellaan järjestäjänosoittamalta alihankkijalta.

Internet -yhteys
Satakunnan Messujen sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa on WLAN. Varmista ulkotilojen yhteys järjestäjältä.

7. PUHTAANAPITO

Järjestäjä huolehtii tapahtuman sisä- ja ulkoalueiden yleisten tilojen puhtaanpidosta. Näytteilleasettaja järjestää näyttelyosastonsa siivouksen omalla kustannuksellaan. Näytteilleasettaja, jonka tuote-esittely tai myynti tuottaa normaalista poikkeavasti jätteitä, on velvollinen huolehtimaan alueensa ja sen ympäristön puhtaanpidosta kymmenen (10) metrin säteellä sekä hankkimaan omallakustannuksellaan tarvittavat jäteastiat. Näytteilleasettaja on velvollinen huolehtimaan näyttelyosastonsa siivouksesta näyttelyosastonsa purkamisen jälkeen. Järjestäjä ei vastaa kolmannen osapuolen näyttelyosastoille aiheuttamista puhtaanapitotarpeista.

8. VARTIOINTI JA VAKUUTUKSET

Paloturvallisuus
Paloturvallisuuden suhteen on noudatettava yleisiä voimassa olevia paloturvallisuusohjeita sekä näyttelytilassa vaadittavia erikoisehtoja, jotka on selvitetty erikseen. Paloturvallisuutta mahdollisesti vaarantavien laitteiden esittelyyn on saatava
paloviranomaisten ennakkolupa.

Työturvallisuus
Esityksissä, työnäytöksissä tms. sekä esiteltäessä koneita ja muita teknisiä välineitä on noudatettava työturvallisuuslain ja -asetusten vaatimuksia.

Esiteltävät koneet ja laitteet
Näytteilleasettajan tulee huolehtia siitä, että esiteltäessä koneita ja laitteita tapahtumassa ne täyttävät lain eräiden teknisten
laitteiden vaatimustenmukaisuudesta (1016/2004) sekä valtioneuvoston asetuksen koneiden turvallisuudesta (400/2008):
– Tuotteen turvallisuudessa ei ole ilmiselvää puutetta.
– Tuotteen mukana on asianmukaiset suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet.
– Tuotteessa on vaatimustenmukaisuuden osoittava merkintä ja siitä on saatavissa vaatimustenmukaisuuden osoittavat asiakirjat, esimerkiksi; tuotteessa on CE-merkintä, tuotteen mukana on EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus (suomen- ja ruotsinkielinen), koneen vaaroista varoittavat merkinnät ovat suomen ja ruotsin kielellä tai ilmaistuina helposti ymmärrettävin yksikäsitteisin symbolein tai kuvatunnuksin.
– Tuotteessa, joka ei näyttelyvaiheessa täytä kaikkia sitä koskevia vaatimuksia, on siitä ilmoitus esimerkiksi ”prototyyppi” tai ”koneen toiminnan esittely ilman siihen kuuluvia suojarakenteita”. Lisäksi tällaisen tuotteen näytteilleasettajan tulee huolehtia, että tuote on turvallinen näytteillä ollessaan.

Tupakointi
Tupakointi (ml. sähkötupakat) sisätiloissa on kielletty. Ulkona tupakointi sallittu vain sille osoitetulla paikalla.

Ajoneuvot
Muulloin kuin tapahtuman aukioloaikoina sisäosastolla sijaitsevan ajoneuvon virran tulee olla katkaistuna päävirtakytkimestä.

Avotuli
Avotulen käyttö tapahtumissa on kielletty. Avotuleksi katsotaan tilanne, jossa tuli tai liekki palaa laitteen ulkopuolella kuten esim. kaasuliedet, keittimet, öljylamput, kynttilät tai vastaavat. Järjestäjä voi myöntää poikkeusluvan, mikäli turvallisuusehtojen katsotaan täyttyvän. Poikkeuslupa voidaan myöntää, mikäli kyseessä on hitsaus, polttoleikkaus, leikkaus tai muu vastaavanlainen esitys, josta aiheutuu kipinöintiä. Lupahakemus on toimitettava järjestäjälle toiminta- ja turvarakenneselvityksineen 30 vuorokautta ennen tapahtuman alkamista.

Tulityöt
Näyttelytiloissa ei ole rakentamisaikaista vakituista tulityöpaikkaa. Kaikki näyttelytiloissa tehtävät tulityöt ovat luvanvaraisia.
Tulityöluvan myöntää järjestäjän tekninen päällikkö, jolle tulee tehdä selvitys asiasta. Tulityöntekijältä vaaditaan tulityökortti.
Tulitöiden osalta noudatetaan suojeluohjeita tulityöt sekä kattotulityöt.

Kuluttajaturvallisuus
Kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisia kuluttajapalveluja tarjoavien näytteilleasettajien on laadittava toimintaansa koskeva turvallisuusasiakirja, joka sisältää suunnitelman vaarojen tunnistamiseksi ja riskien hallitsemiseksi sekä niistä tiedottamiseksi palvelun tarjoamisessa mukana oleville. Näytteilleasettajan tuottaessa näitä kuluttajapalveluja näyttelytiloissa on näytteilleasettajalla velvollisuus laatia turvallisuusasiakirja ja toimittaa se järjestäjälle 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Eläimet näyttelytiloissa
Eläinten tuominen näyttelytiloihin edellyttää aina ennakkoilmoitusta järjestäjälle vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa sekä järjestäjän kirjallista suostumusta. Näytteilleasettaja vastaa eläimiin kohdistuvista viranomaismääräyksistä sekä eläinten turvallisesta ja asianmukaisesta esittelystä sekä yleisöön että eläimiin nähden. Eläinten tulee olla yleisötapahtumiin soveltuvia ja tottuneita. Kuljetettaessa eläimiä näyttelytiloissa on järjestelyistä sovittava ennakkoon järjestäjän kanssa.

9. VARTIOINTI JA VAKUUTUKSET

Järjestäjä huolehtii vartioinnista ja yleisestä järjestyksestä tapahtuma-alueella. Järjestäjä ei vastaa tavaroiden, rakenteiden tms.
mahdollisesta vioittumisesta tai katoamisesta eikä myöskään näyttelyosastolla tapahtuvista tapaturmista.

Järjestäjällä on toiminnan vastuuvakuutus, joista yleisten vakuutusehtojen mukaan korvataan vakuutetussa toiminnassa vakuutuksen voimassaoloalueella toiselle aiheutettu henkilö- ja esinevahinko, joka todetaan vakuutuskauden aikana ja josta vakuutuksenottaja voimassaolevan oikeuden mukaan on korvausvastuussa. Jokaisen näytteilleasettajan on itse huolehdittava näyttelyesineidensä ja rakennelmiensa vakuuttamisesta sekä muista tarpeelliseksi katsomistaan vastuu- yms. vakuutuksista.

10. ELINTARVIKEMYYNTI

Elintarvikemyynti on sallittu ainoastaan mukaan vietäväksi, ei näyttelytiloissa nautittavaksi. Näytteilleasettaja vastaa
elintarvikelainsäädännön mukaisesti tuotteidensa lainmukaisista luvista, tuotemerkinnöistä, elintarviketurvallisuudesta tms.

Poikkeuksista elintarvikemyynnistä näyttelytiloissa nautittavaksi on sovittava näyttelytilojen anniskelulain mukaisen yksinomaisen luvanhaltijan kanssa vähintään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa. Näytteilleasettajan on ilmoitettava myytäväksi aiotut tuotteet järjestäjälle 30 vuorokautta ennen tapahtumaa viranomaisille edelleen tiedotettavaksi.

11. TAVAROIDEN LÄHETYS NÄYTTELYYN JA PALAUTUS NÄYTTELYSTÄ

Näytteilleasettaja toimittaa tavaransa tapahtumapaikalle ja näyttelyosastolle saakka omalla kustannuksellaan. Kaikilla lähetyksillä tulee olla vastaanottaja, joka kuittauksellaan hyväksyy lähetyksen vastaanotetuksi ja joka tarvittaessa voi siirtää tavaroita tapahtuma-alueella yleisen työskentelysujuvuuden niin vaatiessa. Mikäli näytteilleasettaja tai näytteilleasettajan edustaja ei ole paikalla lähetyksen saapuessa, sen vastaanottaa ja toimittaa näyttelyosastolle järjestäjän osoittama alihankkija näytteilleasettajan lukuun ja kustannuksella. Vastaavasti tapahtuman jälkeen alihankkija luovuttaa lähetyksen näytteilleasettajan lukuun ja kustannuksella, mikäli heidän edustajansa ei ole paikalla.

Tapahtumissa, joissa toimitettava kokonaistavaramäärä on suuri, järjestäjä varaa oikeuden päättää järjestelystä, jossa järjestäjän
osoittama alihankkija vastaanottaa, purkaa ja toimittaa kaikki lähetykset näyttelyosastolle näytteilleasettajan lukuun ja
kustannuksella, noudattaen kulloinkin voimassa olevaa logistiikkapalveluiden hinnastoa. Vastaavasti näyttelyn jälkeen järjestäjän osoittama alihankkija kerää lähetykset näyttelyosastoilta ja lastaa ne kuljetusliikkeiden kuljetusyksiköihin. Tästä järjestelystä tiedotetaan tapahtumakohtaisesti järjestäjän ja/tai järjestäjän osoittaman alihankkijan toimesta.

Järjestäjän henkilökunta ei voi kuitata tavaraa vastaanotetuksi näytteilleasettajan puolesta eikä luovuttaa lähetystä kuljetukseen. Järjestäjän osoittama alihankkija toimii huolitsijan vastuulla ja noudattaa toiminnassaan PSYM 2015 (Pohjoismaisen Speditööriliiton yleiset määräykset) määräyksiä.

12. HAVAINTOESITYKSET JA ARPAJAISET

Näytteilleasettaja vastaa kaikista tekijänoikeuslain alaisen aineiston esittämisestä aiheutuvista velvoitteista ja että esitettävä
materiaali on hyvän maun ja lain mukaista. Äänenvoimakkuus osaston kohdalla käytävällä saa olla enintään 75 dB. Musiikki- ja
havaintoesitykset eivät saa häiritä naapuriosastoja. Äänenvoimakkuutta valvotaan ja näyttelyosastolla häiriötä aiheuttavat esitykset keskeytetään. Paljon yleisöä keräävillä havaintoesityksille ja niiden yleisölle on varattava seinällä käytävästä eristetty tila.

Arpajaislain (1047/2001) soveltamisalaan kuuluvat vastikkeelliset arpajaiset on kielletty, koskien myös esimerkiksi tapahtuman
pääsymaksun hintaan sisältyviä, välillisesti vastikkeellisia arpajaisia.

13. TIETOJEN KÄSITTELY JA TIETOSUOJA

Järjestäjällä on oikeus, sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen, luovuttaa näytteilleasettajan ja/tai heidän edustajiensa
yhteystiedot tapahtuman järjestämiseen kiinteästi osallistuville tahoille, kuten toimeksiantajat, alihankkijat ja mediakumppanit sekä käsitellä ja käyttää yhteystietoja Tampereen Messut -konsernin myynnissä ja markkinoinnissa. Näytteilleasettaja vastaa järjestäjältä vastaanottamiensa henkilötietojen asianmukaisesta ja lainmukaisesta käsittelystä sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

14. REKLAMAATIOT

Järjestäjälle on varattava oikeus tapahtuman aikana korjata mahdolliset näytteilleasettajan havaitsemat haitat ja puutteellisuudet, joista näytteilleasettaja on huomauttanut järjestäjää. Kaikki huomautukset koskien järjestäjän vastuulla olevia järjestelyjä on tehtävä kirjallisesti välittömästi niiden ilmettyä ja viimeistään ennen tapahtuman päättymistä.

15. VERKKOTAPAHTUMIA KOSKEVAT ERITYISEHDOT

Verkkotapahtumien osalta näytteilleasettaja on vastuussa verkkotapahtumaan lisäämästään sisällöstä ja sen muokkaamisesta tai poistamisesta. Näytteilleasettaja on myös vastuussa verkkotapahtumaan lisäämänsä materiaalin varmuuskopioimisesta.
Järjestäjä ei vastaa materiaalin tuhoutumisesta tai vahingoittumisesta. Verkkotapahtumissa järjestäjällä on oikeus muokata tai
poistaa näytteilleasettajan sisältöä, jonka järjestäjä kokee haitalliseksi. Jos näytteilleasettaja päättää mainostaa jonkun kolmannen osapuolen palveluita/tuotteita verkkotapahtuman omalla profiilisivullaan, niin asiasta tulee sopia ennalta järjestäjän kanssa.

Järjestäjä perii käyttäjien ohjaamisesta näytteilleasettajan haluamille verkkosivuille esim. messutarjousten yhteydessä maksua, jonka suuruus sovitaan erikseen. Verkkotapahtumissa järjestäjällä on oikeus rajoittaa tai estää sellainen käyttö, joka loukkaa lakia, hyvää tapaa tai kolmannen osapuolen suojattuja oikeuksia, tai joka kohtuuttomasti kuormittaa järjestäjän tarjoamaa palvelua tai verkkoa, uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa, haittaa verkkopalvelun käyttäjiä tai käyttöä, taikka on muutoin ehtojen tai muiden näytteilleasettajan antamien ohjeiden tai sääntöjen vastaista. Messut voi tarpeelliseksi katsoessaan asiasta ennalta ilmoittamatta myös estää näytteilleasettajan tai käyttäjien pääsyn verkkotapahtumaan, esimerkiksi jos se on tarpeen verkon tai palvelun kehittämiseksi tai muuttamiseksi, puutteellisuuksien ja vikojen korjaamiseksi, tai muista huolto- tai ylläpitotöistä taikka laista, viranomaisen määräyksistä tai muista vastaavista syistä johtuen. Muista kuin äkillisistä tai vähäisistä keskeytyksistä järjestäjä pyrkii ilmoittamaan näytteilleasettajalle etukäteen parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi verkkopalvelussa tai sen kautta.

Järjestäjä toimittaa verkkopalvelun näytteilleasettajalle parhaaksi katsomallaan tavalla. Verkkopalvelussa on virhe, jos se olennaisesti poikkeaa määritellyistä tai muutoin sovituista ominaisuuksista ja tämä poikkeama estää olennaisella tavalla verkkopalvelun käytön. Palvelut tarjotaan näytteilleasettajalle ”sellaisena kuin ne ovat” eikä järjestäjä anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita verkkopalvelun toiminnasta tai piirteistä eikä järjestäjä takaa, että verkkopalvelu toimii käyttökatkoitta ja virheettömästi.

Näytteilleasettaja vastaa itse verkkopalvelun käytöstä sekä verkkopalveluun jättämästään tai niiden kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei käyttö tai edellä mainittu materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden ehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, järjestäjälle, sen sopimuskumppaneille, verkkopalvelun muille käyttäjille tai muille kolmansille osapuolille.

Näytteilleasettaja vastaa lain, verkkopalvelun ehtojen ja hyvän tavan vastaisesta toiminnastaan ja sitoutuu korvaamaan Järjestäjälle tai kolmannelle aiheuttamansa vahingon.

16. FORCE MAJEURE

Järjestäjällä on oikeus peruuttaa messutapahtuma tai siirtää se uuteen ajankohtaan, mikäli messutapahtumaa ei voida järjestää
sovittuna aikana ylivoimaisesta esteestä johtuen. Järjestäjä ei vastaa viivästyksistä, haitasta ja vahingoista, jotka johtuvat
messutapahtuman peruuttamisesta tai siirtämisestä toiseen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi.

Näytteilleasettaja ei vapaudu velvoitteistaan eikä sillä ole oikeutta saada suorittamiaan maksuja takaisin, mikäli järjestäjä siirtää tapahtuman uuteen ajankohtaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Vielä suorittamatta olevien maksujen ajankohta siirtyy messutapahtuman siirtymistä vastaavalla ajalla. Ylivoimaisena esteenä pidetään järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevaa tapahtumaa, jota järjestäjä ei ole voinut kohtuudella ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia järjestäjä ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa.

Ylivoimaisena esteenä pidetään mm. yleisen energiantuotannon keskeytystä, tulipaloa tai muuta vastaavaa messutilojen käyttöä estävää tapahtumaa, luonnonmullistusta, maanjäristystä, sotaa, tai kapinaa, pandemiaa tai poikkeustilaa tai muuta syytä, jonka vuoksi messutapahtumanosallistujien ja/tai näytteilleasettajien turvallisuus saattaa vaarantua. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun järjestäjä on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Järjestäjän alihankkijaa kohdannut ylivoimainen este katsotaan myös vapauttamisperusteeksi.

Sopimusehdoista poikkeaminen voi aiheuttaa näyttelyosaston sulkemisen. Suomenkielisiä osanottoehtoja (mukaan lukien nämä
yleiset sopimusehdot) pidetään perustana mahdollisia tulkintatapauksia käsiteltäessä. Mikäli näytteilleasettaja laiminlyö sopimusehtojen mukaiset velvoitteet tai muusta syystä on korvausvelvollinen, on järjestäjällä pantti- ja pidätysoikeus tapahtuma-alueella sijaitsevaan omaisuuteen.

17. SOPIMUSEHTOJEN OSITTAINEN PÄTEMÄTTÖMYYS TAI MITÄTTÖMYYS

Mikäli osa näistä sopimusehdoista on tai tulee lainsäädännön tai sen muutosten tai muista syistä pätemättömäksi tai
täytäntöönpanokelvottomaksi ovat sopimusehdot muilta osin yhä voimassa. Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan hyvässä
yhteisymmärryksessä tällaisen ehdon korvaamisesta vastaavan tarkoituksen sisältävällä pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella
ehdolla.

18. SOVELLETTAVA LAKI JA RISTIRIITOJEN RATKAISU

Näihin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen, menettelyn kieli on suomi ja paikka Pori.

Järjestäjällä on lisäksi oikeus saattaa käsityksensä mukaan riidatonta saatavaa koskeva kanne vireille yleisessä tuomioistuimessa Satakunnan käräjäoikeuden ollessa ensi asteen tuomioistuin.

19. MUUT EHDOT sekä yleiset määräykset

Järjestäjän ilmoittamiin hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero. Satakunnan Messut lähettää laskut ulkomaisille
näytteilleasettajille ilman arvonlisäveroa edellyttäen, että näytteilleasettaja on ilmoittanut VAT-numeron ilmoittautumisen
yhteydessä. Jos yrityksellä ei ole VAT-numeroa tai jos VAT-numeroa ei ole ilmoitettu, laskut lähetetään alv-verollisina Suomen
verokannan mukaan. Viivästyskorko on 16 %.

Sanomalehtien, ilmaislehtien tai muun mainosmateriaalin levittäminen ja jakelu on messualueella tai sen välittömässä läheisyydessä kielletty. Oikeudet virallisiin messulehtiin on Satakunnan Viikkolehdillä. Järjestäjän valtuuttamilla ravintoloitsijoilla on messualueella yksinoikeus ravintola- ja kahvilatoimintaan. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden messujen peruuttamiseen tai siirtämiseen toiseen ajankohtaan, ellei niitä voittamattomien esteiden vuoksi voida toimenpanna ilmoitettuna ajankohtana. Suoritus- ja lainkäyttöpaikkana pidetään molemminpuolisesti Porin kaupunkia. Maksamalla varausmaksun näytteilleasettaja sitoutuu noudattamaan näitä osanottoehtoja sekä niiden täydennykseksi annettuja ohjeita. 

Voimassa 1.1.2022 lähtien.