Uutiset

Tiedote 14.8.2020

tiedote 14.8.2020 LÄNSI-SUOMEN ERÄMESSUT SIIRTYVÄT KEVÄÄSEEN 2021 Satakun­nan Mes­sut on päät­tänyt, että viime päivien kohon­nei­den koron­avirus­tar­tun­to­jen määrän vuok­si Län­si-Suomen Erämes­su­ja ei tänä vuon­na tur­val­lisu­ussy­istä jär­jestetä. Eloku­un viimeiselle viikon­lop­ulle (28.–30.8.2020) Porin ravi­radalle suun­nitel­lut Län­si-Suomen Erämes­sut siir­retään ensi kevääseen. Tapah­tu­man uusi ajanko­h­ta on 14.–16. toukoku­u­ta 2021. Kiin­nos­tus ensim­mäistä ker­taa Satakun­nas­sa jär­jestet­tävää Erämes­su­ja…

Lue lisää

Katseet kohti tulevaisuutta!

Kulu­van vuo­den kevät ja kesä on mes­su­jen ja muiden tapah­tu­mien osalta men­nyt melko perus­teel­lis­es­ti mönkään, mut­ta Län­si-Suomen Erämes­sut porskut­taa määräti­etois­es­ti eteen­päin. Tämän vuo­den mes­su­jen ajanko­htaa on pan­demi­an vuok­si siir­ret­ty eloku­ulle ja olemme lyöneet lukkoon nyt vuo­den 2021 mes­sua­janko­hdan. Län­si-Suomen Erämes­sut jär­jestetään ensi keväänä 21.–23.5.2021.

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessut siirtyvät, uusi ajankohta 28.–30.8.2020

Koron­a­pan­demi­an aiheut­ta­mat muu­tok­set tämän kevään ja kesän tapah­tu­mi­in on ollut val­ta­va kolaus kaikille tapah­tu­ma­jär­jestäjille, sekä hei­dän kanssaan toimiville yri­tyk­sille. Tilanne elää jatku­vasti ja olemme pyrki­neet seu­raa­maan tilanteen kehi­tys­tä akti­ivis­es­ti.   Kun tarkaste­limme viral­lisia arvioi­ta pan­demi­an kestos­ta, koimme että sen vaiku­tuk­set rajoituksi­neen tule­vat vielä vaikut­ta­maan kesäku­un, sekä mah­dol­lis­es­ti jopa heinäku­un tapah­tu­mi­in.…

Lue lisää

Mitä jos yleisötapahtumakielto jatkuu kesäkuun loppuun?

Län­si-Suomen Erämes­su­ti­i­mi on tehnyt väsymät­tä työtä sen eteen, että tapah­tu­ma saadaan jär­jestet­tyä vielä tälle kesälle. Olem­mekin ryhtyneet tarvit­tavi­in toimi­in mes­sua­janko­hdan siirtämisen mah­dol­lis­tamisek­si, jos val­tio­jo­hto tulee piden­tämään yleisö­ta­pah­tu­makiel­lon jatku­mista kesäku­un lop­pu­un. Pitkän pohdin­nan jäl­keen olemme valin­neet vai­h­toe­htoisek­si ajanko­hdak­si heinäku­un toisen viikon­lop­un, 10.–12.7.2020, jos siir­rolle tulee tarvet­ta. Kaik­ista mah­dol­li­sista muu­tok­sista aikataulu­un, tulemme…

Lue lisää

Miten nykyinen poikkeustilanne vaikuttaa kesällä järjestettäviin Länsi-Suomen Erämessuihin?

Elämme erikoisia aiko­ja ja kaikil­la meil­lä on sopeu­tu­misen paik­ka nykyiseen tilanteeseen. Me halu­amme kuitenkin suun­na­ta kat­seemme tule­vaisu­u­teen ja jatkaa opti­mistise­na eteen­päin. On tärkeää, että tämän epi­demi­an selätet­tyämme pyrimme palaa­maan nor­maalin elämän pari­in mah­dol­lisim­man nopeasti. Näin saamme tur­vat­tua kaikkien mei­dän yrit­täjien elan­non. Näin ollen Län­si-Suomen Erämes­sut pitäy­tyvät täl­lä tietoa alku­peräisessä aikataulus­saan.…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Kone Lahdenmaa.

Kone Lah­den­maa on vuon­na 2016 perustet­tu ajoneu­voläm­mit­timien ja pienkonei­den erikois­li­ike. Heil­lä palvelee huolto, varaosa- ja laite­myyn­ti. Kone Lah­den­maal­ta löy­dät laa­jan tuote­va­likoiman eri aloille, varaosia ja tarvikkei­ta pienkonekäyt­töön, sekä ajoneu­voläm­mit­timi­in. Mon­et isot yhteistyökump­pan­it takaa­vat mm. luotet­ta­van varaosien saan­nin kaikki­in heiltä ostet­tui­hin koneisi­in. Sahat, raivu­rit, ruo­hon­leikku­rit ym. pienkonei­den varaosat kuu­lu­vat valikoimaan. Pien-…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Retkelle.com

Retkelle.com jakaa retkikoke­muk­set, kun­nioit­taa Suomen kau­nista luon­toa ja myy siinä ohel­la edullisia retki­varustei­ta. Retkelle.com tar­joaa varustei­ta myös lem­mikeille. Läm­min ja laadukas maku­u­pus­si pitää ystäväsi tyy­tyväisenä ja lämpimänä retkil­länne.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Pirkan Säilyketukku.

Pirkan Säi­lyke­tukku Oy perustet­tu vuon­na 1995 ja se on pirkan­maalainen kalasäi­lykkei­den tukku- sekä vähit­täiskaup­pa. Yri­tyk­sen pääasialli­nen myyn­ti tapah­tuu eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa, mes­suil­la ja markki­noil­la sekä muis­sa yleisöti­laisuuk­sis­sa. Pirkan Säi­lyke­tukun pää­tuot­tei­ta ovat Retkis-kalasäi­­­lyk­­­keet.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Haapkari Vieheet

Haap­kari vieheet on valmis­tet­tu alus­ta lop­pu­un käsi­työnä Suomes­sa. Suun­nitel­tu eri­tyis­es­ti kuhan ja jalokalo­jen vetouis­telu­un. Runko on vet­tymätön­tä polyure­taani­hart­sia ja sik­si vaa­pun uin­tili­ike säi­lyy muut­tumat­tomana kalan­puremista huoli­mat­ta.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Aseliike Markus Remes

Aseli­ike Markus Remes tuo maa­han luon­to­har­ras­tuk­si­in liit­tyviä huip­pu­varustei­ta ja ‑välineitä. Luon­non­tarkkailu, retkeily, riis­tan­hoito tai ulkoilu kaupunkiym­päristössäkin. Yri­tys on toimin­ut vuodes­ta 1982, mut­ta alkusysäys yri­tyk­selle on luo­tu jo vuosikym­meniä aiem­min. Sukupolvelta toiselle siir­tyneet har­ras­teet jalos­tu­i­v­at yri­tyk­sek­si, jos­sa kun­nioite­taan luon­non aset­tamia vaa­timuk­sia, tun­nis­te­taan har­ras­ta­jan ja urheil­i­jan väline- ja varuste­tarpeet, ja tiede­tään viimeisim­mät…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Anttooran Lomakylä

Län­sisuo­mi, Satakun­ta, Yyteri, Reposaari ja Selkämeren kansal­lispuis­to lähel­läsi. Palvelui­hin kuu­luu mökkivuokraus, rantasaunat, kylpy­palju, vene­vuokraus ja opas­tuk­set. Lomamök­it on hyvin varustel­tu­ja: saunat, keit­tiö ja takkat­uli olo­huoneessa. Majoi­tus onnis­tuu läpivuo­den: kesälo­ma, syys­lo­ma, joulu, talvilo­ma, pää­sisäi­nen. Tekemistä riit­tää ympäri vuo­den. Lohenuis­telu ja hauenkalas­tus järjestyy kalaisille Meri-Porin vesille. Tule fir­­­ma- tai kaveri­porukalla. Kok­ousti­la järjestyy…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Alaska Brands

Alas­ka Brands on suo­ma­lainen yhtiö, joka kehit­tää, valmis­tut­taa ja markki­noi metsästys‑, erä- ja koiratuot­tei­ta. Yri­tyk­sen brän­dit: Bur­rel, Valio, Vern Knives, Food­mas­ter ‑sekä Alas­ka.

Lue lisää

Näytteilleasettajaluettelo julkistettu!

Uusi erämes­su­ta­pah­tu­ma on otet­tu avo­sylin vas­taan sekä näyt­teil­leaset­ta­jien, että yhteistyökump­panien osalta. Sosi­aalises­sa medi­as­sa tapah­tu­ma on myös saanut huikean vas­taan­oton. Län­si-Suomen Erämes­su­jen Face­­­book-sivut ovat kerän­neet jo yli 3500 tapah­tu­mas­ta kiin­nos­tunut­ta seu­raa­jaa mar­raskuisen sivu­jen julka­isupäivän jäl­keen. Nyt voit käy­dä kurkkaa­mas­sa tämän­hetk­istä näyt­teil­leaset­ta­jatar­jon­taa otsikon “Näyt­teil­leaset­ta­jat 2020” alta. Lis­taa päivitetään akti­ivis­es­ti, joten kan­nat­taa käy­dä…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Suomen Jahtimatkat

Suomen Jah­ti­matkat jär­jestää ja tar­joaa uno­h­tu­mat­to­mia koke­muk­sia aina koto-Suomes­­­ta ympäri maail­man. Jah­ti­matko­ja maail­malle jo vuodes­ta 1999. Jah­ti­matkat on luotet­ta­va ja asiantun­te­va kump­pani sin­un met­sästys­matkalle­si. Suomen Jah­ti­matkat Oy on Kil­­­pailu- ja kulut­ta­javi­ras­ton hyväksymä viralli­nen matkan­jär­jestäjä.

Lue lisää

AA-Production & Marketing suurosasto tuo asepuolen toimijat osastolleen.

Mes­su­jen yhteistyökump­pan­i­na toimi­va AA-Pro­­­duc­­­tion & Mar­ket­ing on Ari Alisen Pori­in vuon­na 1998 perus­ta­ma yri­tys, jon­ka toimi­alana on met­sästys­tarvikkei­den sekä jou­si­ammuntatarvikkei­den maa­han­tuon­ti ja tukkukaup­pa, sekä pos­timyyn­ti. Kat­tavas­ta valikoimas­ta löy­dät lisäk­si ase­tarvikkeet niin met­sästyk­seen kuin rata-ammuntaan. Toim­i­ti­lat valmis­tu­i­v­at vuon­na 2001 sekä 2006 kevääl­lä valmis­tunut varas­to paran­si varas­toka­p­a­siteet­ti­amme huo­mat­tavasti. Näis­sä tilois­sa on nyt…

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessujen pääyhteistyökumppani 2020: Satakunnan Osuuskauppa.

Satakun­nan Osu­uskaup­pa on näkyvä osa mes­su­ta­pah­tu­maamme, esitellen mes­suil­la laa­jasti eri toimi­alo­jaan. Pääy­hteistyökump­pan­i­na he tar­joa­vat myös mes­sulip­pu­jen hin­taan 2€ hin­nanalen­nuk­sen S‑Bonuskortilla. Lip­pu­jen hin­nat S‑Bonuskortilla: Lapset 5–15v: 5€ (norm. 7€) Aikuiset: 10€ (norm. 12€) Alle 5 vuo­ti­aat sekä henkilöko­htaiset avus­ta­jat ovat ter­ve­tullei­ta erämes­suille mak­sut­ta!

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Weke-Katiskat Oy

Ensim­mäi­nen WEKE-Katiska valmis­tui vuon­na 1993. Veikko Hakala, 17 vuot­ta ammat­tikalas­ta­jana toimin­ut kek­si­jä Kor­pi­lahdelta suun­nit­teli ja valmisti ensim­mäisen pyytävän mallin, jota voidaan käyt­tää myös har­ras­­­tus- ja hoitokalas­tuk­ses­sa. Vuon­na 1998 Weke-katiska­­­mallien tuotan­to alkoi isom­mas­sa mit­takaavas­sa suuren kysyn­nän joh­dos­ta. Veikko Hakala on yli kah­denkymme­nen vuo­den toim­in­­ta-ajan suun­nitel­lut, kehit­tänyt ja viimeis­tel­lyt myös aina uusia…

Lue lisää

Messujen pääyhteistyökumppani – Suomen Metsästäjäliitto!

Ilok­semme voimme julk­istaa Län­si-Suomen Erämes­su­jen 2020 pääy­hteistyökump­panin, suo­ma­laisen eräkult­tuurin edis­tämisen avainase­mas­sa toimi­van Suomen Met­sästäjäli­iton. Met­sästäjäli­iton agen­do­ja ovat mm. met­sästyk­sen sekä luon­toelämyk­sien ja luon­non­va­ro­jen kestävän käytön edis­tämi­nen. Olla osa suo­ma­lais­ten met­sästäjien arkea ja elämää.

Lue lisää

Kalastus Valhalla — käsityönä valmistettuja vaappuja!

  Ulvi­lalainen Kalas­tus Val­hal­la valmis­taa käsi­työnä huip­pu­laadukkaat vaa­put per­in­teitä kun­nioit­taen, mut­ta omintakeisel­la tyylil­lä. Parhaat mate­ri­aalit ja vuosien koke­mus yhdis­tet­tynä, on takuu kestäville ottivieheille.

Lue lisää

Yhteistyökumppanina Suomen Metsäkeskus

Met­säkeskuk­sen osas­tol­la voit tutus­tua omien met­siesi mah­dol­lisuuk­si­in Metsään.fi- asioin­tipalvelun kaut­ta. Opas­tamme myös talous­met­sien luon­non­hoitoa sekä riis­tan­hoidon mah­dol­lisuuk­sia.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Kuivalihakundi

Koti­maisen beef jerky:n valmis­ta­ja Kuiv­al­i­hakun­di valmis­taa kaik­ki tuot­teet käyt­tämäl­lä koti­maisia liho­ja! Kaik­ki hei­dän kuiv­al­i­hansa ovat glu­teenit­to­mia, sekä lisäaineet­to­mia. Kuiv­al­i­hava­likoimas­ta löy­tyy nau­dan­pais­tista, kanas­ta, sekä pos­sus­ta valmis­tet­tu­ja kuiv­al­i­ho­ja.    

Lue lisää

Tule tutustumaan laatuoptiikkaan, Swarovskin osastolla!

Laat­ua jo vuodes­ta 1949! Swarovskin valikoimas­ta löy­dät kaiken har­ras­tuk­sesi paris­sa tarvit­se­masi opti­ikan! Swarovskin Pääkont­tori sijait­see Absamis­sa, Tirolis­sa, ja se on osa Swarovs­­­ki-kon­ser­­­nia. Vuon­na 1949 perustet­tu Itä­val­ta­lainen yri­tys on erikois­tunut korkean tarkku­u­den pitkän kan­ta­man optis­ten instru­ment­tien kehit­tämiseen ja valmis­tuk­seen markki­noiden pre­mi­um-kat­e­­­go­ri­as­sa. Valikoimas­ta löy­tyvät kiikar­it, pis­temit­tar­it, kiväärin­laatat ja optro­n­iset instru­men­tit ovat tarkkaan…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Melomo

Melo­mo tuo maa­han, myy ja vuokraa MRS-merkkisiä pack­rafte­ja sekä niihin liit­tyviä mel­on­tatarvikkei­ta. Pack­raft on ilmal­la täytet­tävä, hyvin kestävästä mate­ri­aal­ista valmis­tet­tu, hel­posti liikutelta­va ja varas­toita­va kajakin kaltainen laut­ta. Pain­oa täl­laisel­la kapis­tuk­sel­la on mallista riip­puen, noin 3–5,5 kg aukkopeit­teet mukaan lukien – eli noin kah­den hen­gen nor­maalin teltan ver­ran. MRS-pack­­­raftit, ovat desig­nil­taan…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Ensio FireArms Oy

Ensio Firearms on kah­den miehen asep­a­ja, joka on keskit­tynyt eri­tyis­es­ti uusien huip­putarkko­jen kiväärei­den suun­nit­telu­un ja valmis­tuk­seen. Hei­dän tavoit­teen­sa on jatkaa laadukas­ta suo­ma­laista käden­taitoa, tuo­den mukaan uusia ideoita per­in­teis­ten ratkaisu­jen rin­nalle. Asei­ta valmis­tuu met­sästäjille, ampumau­rheil­i­joille, sekä kil­­­pa- ja tarkku­usam­pu­jille. Oman Kivääri­mallis­ton lisäk­si, he valmis­ta­vat kivääre­itä asi­akkaan toivei­den mukaises­ti halu­tu­il­la varusteil­la.

Lue lisää

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n osastolla, pääset sukeltamaan jousiammunnan saloihin!

Oletko joskus poht­in­ut, miten erikoisen­näköiset tal­ja­jouset toimi­vat? Jou­si­ammun­ta on eri­no­mainen har­ras­tus, mitä voit har­ras­taa vaik­ka omas­sa kotip­i­has­sa, koko per­heen voimin! Suomen Jousimet­sästäjäin Liit­to ry:n osas­tol­la pääset ohja­tusti kokeile­maan, miten help­poa jousel­la ampumi­nen voi ollakaan! Alan rautaiset ammat­ti­laiset opas­ta­vat uusia har­ras­ta­jia mielel­lään, ker­to­vat mis­tä saat har­ras­tusvä­li­neet ja mitä kan­nat­taa ottaa huomioon niitä han­kkies­sasi.…

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessut yhteistyössä Erämiehen päiväkirja ‑videoblogia pitävä Antti Matikaisen kanssa!

Mes­su­jen viralli­nen somelähet­tiläämme on tapah­tu­mas­sa tärkeässä roolis­sa, pitäen tei­dät siel­lä somen toisel­la puolen ajan tasal­la siitä, mitä mes­suil­la tapah­tuu. Luvas­sa näyt­teil­leaset­ta­jien haas­tat­telu­ja, turi­naa erä­matkailus­ta ja jän­ni­tyk­sel­lä odotamme mitä seu­raa, kun Antti kaap­paa Län­si-Suomen Erämes­su­jen somekana­vat — jokaise­na mes­supäivänä! “Erämiehen Päiväkir­ja on videoblo­gi, jos­sa käsitel­lään kaikkea retkeilyyn, met­sästyk­seen ja kalas­tuk­seen liit­tyvää.…

Lue lisää

Koira on ihmisen paras ystävä, sekä metsästäjän korvaamaton kumppani.

Satakun­nan Nouta­jay­hdis­tys esit­telee mes­suil­la eri koiraro­tu­jen omi­naisuuk­sia ja taito­ja. Oletko koskaan miet­tinyt, mikä nouta­jaro­tu voisi sopia sin­un tarpeisi­isi parhait­en? Vas­tauk­sia tähän ja moni­in mui­hin asioi­hin saat Satakun­nan Nouta­jakoiray­hdis­tyk­sen tar­joa­mas­ta nouta­jarotue­sit­telystä sekä koirien käyt­tönäytök­sistä Luvas­sa tiukkaa toim­intaa, eikä kuiv­in tas­suin säästytä! Satakun­nan Nouta­jakoiray­hdis­tyk­sen osas­tol­la pääset myös tutus­tu­maan eri koiraro­tu­i­hin, sekä yhdis­tyk­sen…

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessut tuovat trofeenäyttelyn Poriin!

Län­si-Suomen Erämes­sut yhdessä Suomen Tro­fee­tuo­mar­it Ry:n kanssa jär­jestää mes­suille Tro­feenäyt­te­lyn! Sin­un on mah­dol­lista osal­lis­tua näyt­te­lyyn täyt­tämäl­lä kaavake alla olev­as­ta linkistä! Osal­lis­tu­mis­mak­su 40€ /Trofee. (Suomen Tro­fee­tuo­mar­it ry ei arvostele täytet­tyjä eläim­iä näyt­telyssä). Sitovia ilmoit­tau­tu­misia ote­taan vas­taan 30.4.2020 asti. Löy­dät ilmoit­tau­tu­miskaavak­keen koti­sivuil­tamme, “Tro­feenäyt­te­lyyn ilmoit­tau­tu­mi­nen” välile­hdeltä.  

Lue lisää

Satakuntalaiset seurat ja yhdistykset huomio!

Halu­amme osaltamme tukea paikallisia yhdis­tyk­siä sekä seu­ro­ja tar­joa­mal­la teille osas­ton ennakko­hin­nal­la koko mes­su­jen osas­to­myyn­nin ajan (= 40€/m2 sisäosas­to tai 20€/m2 ulko-osas­­to + Alv. 24%).

Lue lisää

Osastomyynti huimassa vauhdissa! Muistattehan että 31.12.19 mennessä varanneet saavat osastot ennakohinnoin!

Osas­to­myyn­ti on polka­istu käyn­ti­in ja kiin­nos­tus­ta tapah­tu­malle selvästi löy­tyy sekä näyt­teil­leaset­ta­jien että kävi­jöi­den suunnal­ta.

Lue lisää

Comments are closed.