Näytteilleasettajan esittely: Anttooran Lomakylä

Län­sisuo­mi, Satakun­ta, Yyteri, Reposaari ja Selkämeren kansal­lispuis­to lähel­läsi. Palvelui­hin kuu­luu mökkivuokraus, rantasaunat, kylpy­palju, vene­vuokraus ja opas­tuk­set. Lomamök­it on hyvin varustel­tu­ja: saunat, keit­tiö ja takkat­uli olo­huoneessa. Majoi­tus onnis­tuu läpivuo­den: kesälo­ma, syys­lo­ma, joulu, talvilo­ma, pää­sisäi­nen. Tekemistä riit­tää ympäri vuo­den. Lohenuis­telu ja hauenkalas­tus järjestyy kalaisille Meri-Porin vesille. Tule fir­­ma- tai kaveri­porukalla. Kok­ousti­la järjestyy…

Lue lisää

Näytteilleasettajaluettelo julkistettu!

Uusi erämes­su­ta­pah­tu­ma on otet­tu avo­sylin vas­taan sekä näyt­teil­leaset­ta­jien, että yhteistyökump­panien osalta. Sosi­aalises­sa medi­as­sa tapah­tu­ma on myös saanut huikean vas­taan­oton. Län­si-Suomen Erämes­su­jen Face­­book-sivut ovat kerän­neet jo yli 3500 tapah­tu­mas­ta kiin­nos­tunut­ta seu­raa­jaa mar­raskuisen sivu­jen julka­isupäivän jäl­keen. Nyt voit käy­dä kurkkaa­mas­sa tämän­hetk­istä näyt­teil­leaset­ta­jatar­jon­taa otsikon “Näyt­teil­leaset­ta­jat 2020” alta. Lis­taa päivitetään akti­ivis­es­ti, joten kan­nat­taa käy­dä…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Suomen Jahtimatkat

Suomen Jah­ti­matkat jär­jestää ja tar­joaa uno­h­tu­mat­to­mia koke­muk­sia aina koto-Suomes­­ta ympäri maail­man. Jah­ti­matko­ja maail­malle jo vuodes­ta 1999. Jah­ti­matkat on luotet­ta­va ja asiantun­te­va kump­pani sin­un met­sästys­matkalle­si. Suomen Jah­ti­matkat Oy on Kil­­pailu- ja kulut­ta­javi­ras­ton hyväksymä viralli­nen matkan­jär­jestäjä.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Weke-Katiskat Oy

Ensim­mäi­nen WEKE-Katiska valmis­tui vuon­na 1993. Veikko Hakala, 17 vuot­ta ammat­tikalas­ta­jana toimin­ut kek­si­jä Kor­pi­lahdelta suun­nit­teli ja valmisti ensim­mäisen pyytävän mallin, jota voidaan käyt­tää myös har­ras­­tus- ja hoitokalas­tuk­ses­sa. Vuon­na 1998 Weke-katiska­­mallien tuotan­to alkoi isom­mas­sa mit­takaavas­sa suuren kysyn­nän joh­dos­ta. Veikko Hakala on yli kah­denkymme­nen vuo­den toim­in­ta-ajan suun­nitel­lut, kehit­tänyt ja viimeis­tel­lyt myös aina uusia…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Kuivalihakundi

Koti­maisen beef jerky:n valmis­ta­ja Kuiv­al­i­hakun­di valmis­taa kaik­ki tuot­teet käyt­tämäl­lä koti­maisia liho­ja! Kaik­ki hei­dän kuiv­al­i­hansa ovat glu­teenit­to­mia, sekä lisäaineet­to­mia. Kuiv­al­i­hava­likoimas­ta löy­tyy nau­dan­pais­tista, kanas­ta, sekä pos­sus­ta valmis­tet­tu­ja kuiv­al­i­ho­ja.    

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Melomo

Melo­mo tuo maa­han, myy ja vuokraa MRS-merkkisiä pack­rafte­ja sekä niihin liit­tyviä mel­on­tatarvikkei­ta. Pack­raft on ilmal­la täytet­tävä, hyvin kestävästä mate­ri­aal­ista valmis­tet­tu, hel­posti liikutelta­va ja varas­toita­va kajakin kaltainen laut­ta. Pain­oa täl­laisel­la kapis­tuk­sel­la on mallista riip­puen, noin 3–5,5 kg aukkopeit­teet mukaan lukien – eli noin kah­den hen­gen nor­maalin teltan ver­ran. MRS-pack­­raftit, ovat desig­nil­taan…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Ensio FireArms Oy

Ensio Firearms on kah­den miehen asep­a­ja, joka on keskit­tynyt eri­tyis­es­ti uusien huip­putarkko­jen kiväärei­den suun­nit­telu­un ja valmis­tuk­seen. Hei­dän tavoit­teen­sa on jatkaa laadukas­ta suo­ma­laista käden­taitoa, tuo­den mukaan uusia ideoita per­in­teis­ten ratkaisu­jen rin­nalle. Asei­ta valmis­tuu met­sästäjille, ampumau­rheil­i­joille, sekä kil­­pa- ja tarkku­usam­pu­jille. Oman Kivääri­mallis­ton lisäk­si, he valmis­ta­vat kivääre­itä asi­akkaan toivei­den mukaises­ti halu­tu­il­la varusteil­la.

Lue lisää