Tiedote 14.8.2020

tiedote 14.8.2020 LÄNSI-SUOMEN ERÄMESSUT SIIRTYVÄT KEVÄÄSEEN 2021 Satakun­nan Mes­sut on päät­tänyt, että viime päivien kohon­nei­den koron­avirus­tar­tun­to­jen määrän vuok­si Län­si-Suomen Erämes­su­ja ei tänä vuon­na tur­val­lisu­ussy­istä jär­jestetä. Eloku­un viimeiselle viikon­lop­ulle (28.–30.8.2020) Porin ravi­radalle suun­nitel­lut Län­si-Suomen Erämes­sut siir­retään ensi kevääseen. Tapah­tu­man uusi ajanko­h­ta on 14.–16. toukoku­u­ta 2021. Kiin­nos­tus ensim­mäistä ker­taa Satakun­nas­sa jär­jestet­tävää Erämes­su­ja…

Lue lisää

Katseet kohti tulevaisuutta!

Kulu­van vuo­den kevät ja kesä on mes­su­jen ja muiden tapah­tu­mien osalta men­nyt melko perus­teel­lis­es­ti mönkään, mut­ta Län­si-Suomen Erämes­sut porskut­taa määräti­etois­es­ti eteen­päin. Tämän vuo­den mes­su­jen ajanko­htaa on pan­demi­an vuok­si siir­ret­ty eloku­ulle ja olemme lyöneet lukkoon nyt vuo­den 2021 mes­sua­janko­hdan. Län­si-Suomen Erämes­sut jär­jestetään ensi keväänä 21.–23.5.2021.

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessut siirtyvät, uusi ajankohta 28.–30.8.2020

Koron­a­pan­demi­an aiheut­ta­mat muu­tok­set tämän kevään ja kesän tapah­tu­mi­in on ollut val­ta­va kolaus kaikille tapah­tu­ma­jär­jestäjille, sekä hei­dän kanssaan toimiville yri­tyk­sille. Tilanne elää jatku­vasti ja olemme pyrki­neet seu­raa­maan tilanteen kehi­tys­tä akti­ivis­es­ti.   Kun tarkaste­limme viral­lisia arvioi­ta pan­demi­an kestos­ta, koimme että sen vaiku­tuk­set rajoituksi­neen tule­vat vielä vaikut­ta­maan kesäku­un, sekä mah­dol­lis­es­ti jopa heinäku­un tapah­tu­mi­in.…

Lue lisää

Mitä jos yleisötapahtumakielto jatkuu kesäkuun loppuun?

Län­si-Suomen Erämes­su­ti­i­mi on tehnyt väsymät­tä työtä sen eteen, että tapah­tu­ma saadaan jär­jestet­tyä vielä tälle kesälle. Olem­mekin ryhtyneet tarvit­tavi­in toimi­in mes­sua­janko­hdan siirtämisen mah­dol­lis­tamisek­si, jos val­tio­jo­hto tulee piden­tämään yleisö­ta­pah­tu­makiel­lon jatku­mista kesäku­un lop­pu­un. Pitkän pohdin­nan jäl­keen olemme valin­neet vai­h­toe­htoisek­si ajanko­hdak­si heinäku­un toisen viikon­lop­un, 10.–12.7.2020, jos siir­rolle tulee tarvet­ta. Kaik­ista mah­dol­li­sista muu­tok­sista aikataulu­un, tulemme…

Lue lisää

Miten nykyinen poikkeustilanne vaikuttaa kesällä järjestettäviin Länsi-Suomen Erämessuihin?

Elämme erikoisia aiko­ja ja kaikil­la meil­lä on sopeu­tu­misen paik­ka nykyiseen tilanteeseen. Me halu­amme kuitenkin suun­na­ta kat­seemme tule­vaisu­u­teen ja jatkaa opti­mistise­na eteen­päin. On tärkeää, että tämän epi­demi­an selätet­tyämme pyrimme palaa­maan nor­maalin elämän pari­in mah­dol­lisim­man nopeasti. Näin saamme tur­vat­tua kaikkien mei­dän yrit­täjien elan­non. Näin ollen Län­si-Suomen Erämes­sut pitäy­tyvät täl­lä tietoa alku­peräisessä aikataulus­saan.…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Kone Lahdenmaa.

Kone Lah­den­maa on vuon­na 2016 perustet­tu ajoneu­voläm­mit­timien ja pienkonei­den erikois­li­ike. Heil­lä palvelee huolto, varaosa- ja laite­myyn­ti. Kone Lah­den­maal­ta löy­dät laa­jan tuote­va­likoiman eri aloille, varaosia ja tarvikkei­ta pienkonekäyt­töön, sekä ajoneu­voläm­mit­timi­in. Mon­et isot yhteistyökump­pan­it takaa­vat mm. luotet­ta­van varaosien saan­nin kaikki­in heiltä ostet­tui­hin koneisi­in. Sahat, raivu­rit, ruo­hon­leikku­rit ym. pienkonei­den varaosat kuu­lu­vat valikoimaan. Pien-…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Retkelle.com

Retkelle.com jakaa retkikoke­muk­set, kun­nioit­taa Suomen kau­nista luon­toa ja myy siinä ohel­la edullisia retki­varustei­ta. Retkelle.com tar­joaa varustei­ta myös lem­mikeille. Läm­min ja laadukas maku­u­pus­si pitää ystäväsi tyy­tyväisenä ja lämpimänä retkil­länne.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Pirkan Säilyketukku.

Pirkan Säi­lyke­tukku Oy perustet­tu vuon­na 1995 ja se on pirkan­maalainen kalasäi­lykkei­den tukku- sekä vähit­täiskaup­pa. Yri­tyk­sen pääasialli­nen myyn­ti tapah­tuu eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa, mes­suil­la ja markki­noil­la sekä muis­sa yleisöti­laisuuk­sis­sa. Pirkan Säi­lyke­tukun pää­tuot­tei­ta ovat Retkis-kalasäi­­lyk­­keet.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Haapkari Vieheet

Haap­kari vieheet on valmis­tet­tu alus­ta lop­pu­un käsi­työnä Suomes­sa. Suun­nitel­tu eri­tyis­es­ti kuhan ja jalokalo­jen vetouis­telu­un. Runko on vet­tymätön­tä polyure­taani­hart­sia ja sik­si vaa­pun uin­tili­ike säi­lyy muut­tumat­tomana kalan­puremista huoli­mat­ta.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Aseliike Markus Remes

Aseli­ike Markus Remes tuo maa­han luon­to­har­ras­tuk­si­in liit­tyviä huip­pu­varustei­ta ja ‑välineitä. Luon­non­tarkkailu, retkeily, riis­tan­hoito tai ulkoilu kaupunkiym­päristössäkin. Yri­tys on toimin­ut vuodes­ta 1982, mut­ta alkusysäys yri­tyk­selle on luo­tu jo vuosikym­meniä aiem­min. Sukupolvelta toiselle siir­tyneet har­ras­teet jalos­tu­i­v­at yri­tyk­sek­si, jos­sa kun­nioite­taan luon­non aset­tamia vaa­timuk­sia, tun­nis­te­taan har­ras­ta­jan ja urheil­i­jan väline- ja varuste­tarpeet, ja tiede­tään viimeisim­mät…

Lue lisää