AA-Production & Marketing suurosasto tuo asepuolen toimijat osastolleen.

Mes­su­jen yhteistyökump­pan­i­na toimi­va AA-Pro­­duc­­tion & Mar­ket­ing on Ari Alisen Pori­in vuon­na 1998 perus­ta­ma yri­tys, jon­ka toimi­alana on met­sästys­tarvikkei­den sekä jou­si­ammuntatarvikkei­den maa­han­tuon­ti ja tukkukaup­pa, sekä pos­timyyn­ti. Kat­tavas­ta valikoimas­ta löy­dät lisäk­si ase­tarvikkeet niin met­sästyk­seen kuin rata-ammuntaan. Toim­i­ti­lat valmis­tu­i­v­at vuon­na 2001 sekä 2006 kevääl­lä valmis­tunut varas­to paran­si varas­toka­p­a­siteet­ti­amme huo­mat­tavasti. Näis­sä tilois­sa on nyt…

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessujen pääyhteistyökumppani 2020: Satakunnan Osuuskauppa.

Satakun­nan Osu­uskaup­pa on näkyvä osa mes­su­ta­pah­tu­maamme, esitellen mes­suil­la laa­jasti eri toimi­alo­jaan. Pääy­hteistyökump­pan­i­na he tar­joa­vat myös mes­sulip­pu­jen hin­taan 2€ hin­nanalen­nuk­sen S‑Bonuskortilla. Lip­pu­jen hin­nat S‑Bonuskortilla: Lapset 5–15v: 5€ (norm. 7€) Aikuiset: 10€ (norm. 12€) Alle 5 vuo­ti­aat sekä henkilöko­htaiset avus­ta­jat ovat ter­ve­tullei­ta erämes­suille mak­sut­ta!

Lue lisää

Messujen pääyhteistyökumppani – Suomen Metsästäjäliitto!

Ilok­semme voimme julk­istaa Län­si-Suomen Erämes­su­jen 2020 pääy­hteistyökump­panin, suo­ma­laisen eräkult­tuurin edis­tämisen avainase­mas­sa toimi­van Suomen Met­sästäjäli­iton. Met­sästäjäli­iton agen­do­ja ovat mm. met­sästyk­sen sekä luon­toelämyk­sien ja luon­non­va­ro­jen kestävän käytön edis­tämi­nen. Olla osa suo­ma­lais­ten met­sästäjien arkea ja elämää.

Lue lisää

Yhteistyökumppanina Suomen Metsäkeskus

Met­säkeskuk­sen osas­tol­la voit tutus­tua omien met­siesi mah­dol­lisuuk­si­in Metsään.fi- asioin­tipalvelun kaut­ta. Opas­tamme myös talous­met­sien luon­non­hoitoa sekä riis­tan­hoidon mah­dol­lisuuk­sia.

Lue lisää

Tule tutustumaan laatuoptiikkaan, Swarovskin osastolla!

Laat­ua jo vuodes­ta 1949! Swarovskin valikoimas­ta löy­dät kaiken har­ras­tuk­sesi paris­sa tarvit­se­masi opti­ikan! Swarovskin Pääkont­tori sijait­see Absamis­sa, Tirolis­sa, ja se on osa Swarovs­­ki-kon­ser­­nia. Vuon­na 1949 perustet­tu Itä­val­ta­lainen yri­tys on erikois­tunut korkean tarkku­u­den pitkän kan­ta­man optis­ten instru­ment­tien kehit­tämiseen ja valmis­tuk­seen markki­noiden pre­mi­um-kat­e­­go­ri­as­sa. Valikoimas­ta löy­tyvät kiikar­it, pis­temit­tar­it, kiväärin­laatat ja optro­n­iset instru­men­tit ovat tarkkaan…

Lue lisää

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n osastolla, pääset sukeltamaan jousiammunnan saloihin!

Oletko joskus poht­in­ut, miten erikoisen­näköiset tal­ja­jouset toimi­vat? Jou­si­ammun­ta on eri­no­mainen har­ras­tus, mitä voit har­ras­taa vaik­ka omas­sa kotip­i­has­sa, koko per­heen voimin! Suomen Jousimet­sästäjäin Liit­to ry:n osas­tol­la pääset ohja­tusti kokeile­maan, miten help­poa jousel­la ampumi­nen voi ollakaan! Alan rautaiset ammat­ti­laiset opas­ta­vat uusia har­ras­ta­jia mielel­lään, ker­to­vat mis­tä saat har­ras­tusvä­li­neet ja mitä kan­nat­taa ottaa huomioon niitä han­kkies­sasi.…

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessut yhteistyössä Erämiehen päiväkirja ‑videoblogia pitävä Antti Matikaisen kanssa!

Mes­su­jen viralli­nen somelähet­tiläämme on tapah­tu­mas­sa tärkeässä roolis­sa, pitäen tei­dät siel­lä somen toisel­la puolen ajan tasal­la siitä, mitä mes­suil­la tapah­tuu. Luvas­sa näyt­teil­leaset­ta­jien haas­tat­telu­ja, turi­naa erä­matkailus­ta ja jän­ni­tyk­sel­lä odotamme mitä seu­raa, kun Antti kaap­paa Län­si-Suomen Erämes­su­jen somekana­vat — jokaise­na mes­supäivänä! “Erämiehen Päiväkir­ja on videoblo­gi, jos­sa käsitel­lään kaikkea retkeilyyn, met­sästyk­seen ja kalas­tuk­seen liit­tyvää.…

Lue lisää

Koira on ihmisen paras ystävä, sekä metsästäjän korvaamaton kumppani.

Satakun­nan Nouta­jay­hdis­tys esit­telee mes­suil­la eri koiraro­tu­jen omi­naisuuk­sia ja taito­ja. Oletko koskaan miet­tinyt, mikä nouta­jaro­tu voisi sopia sin­un tarpeisi­isi parhait­en? Vas­tauk­sia tähän ja moni­in mui­hin asioi­hin saat Satakun­nan Nouta­jakoiray­hdis­tyk­sen tar­joa­mas­ta nouta­jarotue­sit­telystä sekä koirien käyt­tönäytök­sistä Luvas­sa tiukkaa toim­intaa, eikä kuiv­in tas­suin säästytä! Satakun­nan Nouta­jakoiray­hdis­tyk­sen osas­tol­la pääset myös tutus­tu­maan eri koiraro­tu­i­hin, sekä yhdis­tyk­sen…

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessut tuovat trofeenäyttelyn Poriin!

Län­si-Suomen Erämes­sut yhdessä Suomen Tro­fee­tuo­mar­it Ry:n kanssa jär­jestää mes­suille Tro­feenäyt­te­lyn! Sin­un on mah­dol­lista osal­lis­tua näyt­te­lyyn täyt­tämäl­lä kaavake alla olev­as­ta linkistä! Osal­lis­tu­mis­mak­su 40€ /Trofee. (Suomen Tro­fee­tuo­mar­it ry ei arvostele täytet­tyjä eläim­iä näyt­telyssä). Sitovia ilmoit­tau­tu­misia ote­taan vas­taan 30.4.2020 asti. Löy­dät ilmoit­tau­tu­miskaavak­keen koti­sivuil­tamme, “Tro­feenäyt­te­lyyn ilmoit­tau­tu­mi­nen” välile­hdeltä.  

Lue lisää