Tiedote 14.8.2020

Tiedote 14.8.2020

tiedote 14.8.2020

LÄNSI-SUOMEN ERÄMESSUT SIIRTYVÄT KEVÄÄSEEN 2021

Satakun­nan Mes­sut on päät­tänyt, että viime päivien kohon­nei­den
koron­avirus­tar­tun­to­jen määrän vuok­si Län­si-Suomen Erämes­su­ja ei tänä
vuon­na tur­val­lisu­ussy­istä jär­jestetä.
Eloku­un viimeiselle viikon­lop­ulle (28.–30.8.2020) Porin ravi­radalle
suun­nitel­lut Län­si-Suomen Erämes­sut siir­retään ensi kevääseen.
Tapah­tu­man uusi ajanko­h­ta on 14.–16. toukoku­u­ta 2021.

Kiin­nos­tus ensim­mäistä ker­taa Satakun­nas­sa jär­jestet­tävää Erämes­su­ja
kohtaan oli laa­jaa.

”Luon­to yleen­sä ja erähar­ras­tuk­set ovat nyt suosi­tu­impia kuin ehkä
koskaan ennen. Osit­tain tähän on vaikut­tanut koron­avirus, mut­ta myös
esimerkik­si mon­et luon­toon liit­tyvät tele­vi­sio-ohjel­mat ovat tuoneet
erähar­ras­tuk­set suo­ma­lais­ten kotei­hin. Olen todel­la pahoil­lani, että
jouduimme tämän päätök­sen tekemään”, sanoo Satakun­nan Mes­su­jen
mes­su­jo­hta­ja Jani Haan­pää.

Satakun­nan Mes­su­jen mes­suka­len­teris­sa on ollut lop­pu­vuodelle
merkit­tynä myös Porin Raken­nusmes­sut & MegaOut­let (31.10.–1.11.2020).
Myös tämä mes­su­ta­pah­tu­ma on siir­ret­ty ensi kevääseen.

—————————————————————————–

Lisäti­eto­ja: Satakun­nan Mes­sut, mes­su­jo­hta­ja Jani Haan­pää gsm 045 677 8417