Länsi-Suomen Erämessut siirtyvät, uusi ajankohta 28.–30.8.2020

Länsi-Suomen Erämessut siirtyvät, uusi ajankohta 28.–30.8.2020

Koron­a­pan­demi­an aiheut­ta­mat muu­tok­set tämän kevään ja kesän tapah­tu­mi­in on ollut val­ta­va kolaus kaikille tapah­tu­ma­jär­jestäjille, sekä hei­dän kanssaan toimiville yri­tyk­sille.
Tilanne elää jatku­vasti ja olemme pyrki­neet seu­raa­maan tilanteen kehi­tys­tä akti­ivis­es­ti.
 
Kun tarkaste­limme viral­lisia arvioi­ta pan­demi­an kestos­ta, koimme että sen vaiku­tuk­set rajoituksi­neen tule­vat vielä vaikut­ta­maan kesäku­un, sekä mah­dol­lis­es­ti jopa heinäku­un tapah­tu­mi­in.
 
Olem­mekin tehneet vaikean mut­ta vält­tämät­tömän päätök­sen siirtää erämes­su­jen ajanko­hdan eloku­un viimeiseen viikon­lop­pu­un, päiville 28.–30.8.2020.
 
Kuten jo aiem­minkin ilmoitimme, kaik­ki jo nyt oste­tut mes­suliput ovat käyp­iä sel­l­aise­naan ajanko­hdan vai­h­tu­mis­es­ta huoli­mat­ta.