Katseet kohti tulevaisuutta!

Kulu­van vuo­den kevät ja kesä on mes­su­jen ja muiden tapah­tu­mien osalta men­nyt melko perus­teel­lis­es­ti mönkään, mut­ta Län­si-Suomen Erämes­sut porskut­taa määräti­etois­es­ti eteen­päin. Tämän vuo­den mes­su­jen ajanko­htaa on pan­demi­an vuok­si siir­ret­ty eloku­ulle ja olemme lyöneet lukkoon nyt vuo­den 2021 mes­sua­janko­hdan. Län­si-Suomen Erämes­sut jär­jestetään ensi keväänä 21.–23.5.2021.

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessut siirtyvät, uusi ajankohta 28.–30.8.2020

Koron­a­pan­demi­an aiheut­ta­mat muu­tok­set tämän kevään ja kesän tapah­tu­mi­in on ollut val­ta­va kolaus kaikille tapah­tu­ma­jär­jestäjille, sekä hei­dän kanssaan toimiville yri­tyk­sille. Tilanne elää jatku­vasti ja olemme pyrki­neet seu­raa­maan tilanteen kehi­tys­tä akti­ivis­es­ti.   Kun tarkaste­limme viral­lisia arvioi­ta pan­demi­an kestos­ta, koimme että sen vaiku­tuk­set rajoituksi­neen tule­vat vielä vaikut­ta­maan kesäku­un, sekä mah­dol­lis­es­ti jopa heinäku­un tapah­tu­mi­in.…

Lue lisää