Miten nykyinen poikkeustilanne vaikuttaa kesällä järjestettäviin Länsi-Suomen Erämessuihin?

Miten nykyinen poikkeustilanne vaikuttaa kesällä järjestettäviin Länsi-Suomen Erämessuihin?

Elämme erikoisia aiko­ja ja kaikil­la meil­lä on sopeu­tu­misen paik­ka nykyiseen tilanteeseen.
Me halu­amme kuitenkin suun­na­ta kat­seemme tule­vaisu­u­teen ja jatkaa opti­mistise­na eteen­päin. On tärkeää, että tämän epi­demi­an selätet­tyämme pyrimme palaa­maan nor­maalin elämän pari­in mah­dol­lisim­man nopeasti. Näin saamme tur­vat­tua kaikkien mei­dän yrit­täjien elan­non.

Näin ollen Län­si-Suomen Erämes­sut pitäy­tyvät täl­lä tietoa alku­peräisessä aikataulus­saan. Seu­raamme tilan­net­ta kuitenkin sen vaa­ti­mal­la vakavu­udel­la ja tarvit­taes­sa ryhdymme toimi­in, jos tilanne sitä tule­vaisu­udessa vaatii. Jos mes­su­ja tulee tarvet­ta siirtää, olemme siitä tietenkin viipymät­tä yhtey­dessä kaikki­in näyt­teil­leaset­ta­ji­imme ja yhteistyökump­panei­himme.

Olemme vakaasti sitä mieltä, että mes­sut tul­laan jär­jestämään tänä vuon­na, vaik­ka niitä joudut­taisi­in siirtämään lähem­mäs syksyä.
Tapah­tu­ma voi olla mon­elle, varsinkin eräpuolen toim­i­jalle, pahim­mas­sa tapauk­ses­sa läh­es ain­oa alan tapah­tu­ma tänä kesänä ja halu­amme sen myös kaikille teille mah­dol­lis­taa.

Olemme aloittaneet jäljellä olevien osastojen loppuunmyynnin ja myymme loput ulko-osastomme alennettuun hintaan (alennus ‑45% listahinnasta).
Osastoja on jäljellä hyvin rajallinen määrä, joten omansa kannattaa varata mahdollisimman pian.  Ottakaa rohkeasti yhteyttä, niin mietitään yhdessä teille paras mahdollinen paikka alueelta.