Mitä jos yleisötapahtumakielto jatkuu kesäkuun loppuun?

Län­si-Suomen Erämes­su­ti­i­mi on tehnyt väsymät­tä työtä sen eteen, että tapah­tu­ma saadaan jär­jestet­tyä vielä tälle kesälle. Olem­mekin ryhtyneet tarvit­tavi­in toimi­in mes­sua­janko­hdan siirtämisen mah­dol­lis­tamisek­si, jos val­tio­jo­hto tulee piden­tämään yleisö­ta­pah­tu­makiel­lon jatku­mista kesäku­un lop­pu­un. Pitkän pohdin­nan jäl­keen olemme valin­neet vai­h­toe­htoisek­si ajanko­hdak­si heinäku­un toisen viikon­lop­un, 10.–12.7.2020, jos siir­rolle tulee tarvet­ta. Kaik­ista mah­dol­li­sista muu­tok­sista aikataulu­un, tulemme…

Lue lisää

Miten nykyinen poikkeustilanne vaikuttaa kesällä järjestettäviin Länsi-Suomen Erämessuihin?

Elämme erikoisia aiko­ja ja kaikil­la meil­lä on sopeu­tu­misen paik­ka nykyiseen tilanteeseen. Me halu­amme kuitenkin suun­na­ta kat­seemme tule­vaisu­u­teen ja jatkaa opti­mistise­na eteen­päin. On tärkeää, että tämän epi­demi­an selätet­tyämme pyrimme palaa­maan nor­maalin elämän pari­in mah­dol­lisim­man nopeasti. Näin saamme tur­vat­tua kaikkien mei­dän yrit­täjien elan­non. Näin ollen Län­si-Suomen Erämes­sut pitäy­tyvät täl­lä tietoa alku­peräisessä aikataulus­saan.…

Lue lisää