Näytteilleasettajan esittely: Kone Lahdenmaa.

Näytteilleasettajan esittely: Kone Lahdenmaa.

Kone Lah­den­maa on vuon­na 2016 perustet­tu ajoneu­voläm­mit­timien ja pienkonei­den erikois­li­ike.

Heil­lä palvelee huolto, varaosa- ja laite­myyn­ti.
Kone Lah­den­maal­ta löy­dät laa­jan tuote­va­likoiman eri aloille, varaosia ja tarvikkei­ta pienkonekäyt­töön, sekä ajoneu­voläm­mit­timi­in.

Mon­et isot yhteistyökump­pan­it takaa­vat mm. luotet­ta­van varaosien saan­nin kaikki­in heiltä ostet­tui­hin koneisi­in.

Sahat, raivu­rit, ruo­hon­leikku­rit ym. pienkonei­den varaosat kuu­lu­vat valikoimaan.

Pien- ja puu­tarhakone puolel­la valikoimaan kuu­luu pääasi­as­sa Ore­gon- ja Pro For­est-merkkiset tarvikeosat, mah­dol­lista on saa­da myös mm. Husq­var­nan alku­peräisosat.
Läm­mit­in­puolel­la mah­dol­lisu­us laa­jaan valikoimaan läm­mit­timien alku­peräisosia.

Huolto toimii Wal­lak­sen ja Safiren val­tu­utet­tuna huoltoli­ik­keenä, joka huoltaa myös muut läm­mit­in­merk­it.