Näytteilleasettajan esittely: Aseliike Markus Remes

Näytteilleasettajan esittely: Aseliike Markus Remes

Aseli­ike Markus Remes tuo maa­han luon­to­har­ras­tuk­si­in liit­tyviä huip­pu­varustei­ta ja ‑välineitä. Luon­non­tarkkailu, retkeily, riis­tan­hoito tai ulkoilu kaupunkiym­päristössäkin.

Yri­tys on toimin­ut vuodes­ta 1982, mut­ta alkusysäys yri­tyk­selle on luo­tu jo vuosikym­meniä aiem­min. Sukupolvelta toiselle siir­tyneet har­ras­teet jalos­tu­i­v­at yri­tyk­sek­si, jos­sa kun­nioite­taan luon­non aset­tamia vaa­timuk­sia, tun­nis­te­taan har­ras­ta­jan ja urheil­i­jan väline- ja varuste­tarpeet, ja tiede­tään viimeisim­mät tekniset kehi­tysaskeleet.