Näytteilleasettajan esittely: Kone Lahdenmaa.

Kone Lah­den­maa on vuon­na 2016 perustet­tu ajoneu­voläm­mit­timien ja pienkonei­den erikois­li­ike. Heil­lä palvelee huolto, varaosa- ja laite­myyn­ti. Kone Lah­den­maal­ta löy­dät laa­jan tuote­va­likoiman eri aloille, varaosia ja tarvikkei­ta pienkonekäyt­töön, sekä ajoneu­voläm­mit­timi­in. Mon­et isot yhteistyökump­pan­it takaa­vat mm. luotet­ta­van varaosien saan­nin kaikki­in heiltä ostet­tui­hin koneisi­in. Sahat, raivu­rit, ruo­hon­leikku­rit ym. pienkonei­den varaosat kuu­lu­vat valikoimaan. Pien-…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Retkelle.com

Retkelle.com jakaa retkikoke­muk­set, kun­nioit­taa Suomen kau­nista luon­toa ja myy siinä ohel­la edullisia retki­varustei­ta. Retkelle.com tar­joaa varustei­ta myös lem­mikeille. Läm­min ja laadukas maku­u­pus­si pitää ystäväsi tyy­tyväisenä ja lämpimänä retkil­länne.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Pirkan Säilyketukku.

Pirkan Säi­lyke­tukku Oy perustet­tu vuon­na 1995 ja se on pirkan­maalainen kalasäi­lykkei­den tukku- sekä vähit­täiskaup­pa. Yri­tyk­sen pääasialli­nen myyn­ti tapah­tuu eri­lai­sis­sa tapah­tu­mis­sa, mes­suil­la ja markki­noil­la sekä muis­sa yleisöti­laisuuk­sis­sa. Pirkan Säi­lyke­tukun pää­tuot­tei­ta ovat Retkis-kalasäi­­lyk­­keet.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Haapkari Vieheet

Haap­kari vieheet on valmis­tet­tu alus­ta lop­pu­un käsi­työnä Suomes­sa. Suun­nitel­tu eri­tyis­es­ti kuhan ja jalokalo­jen vetouis­telu­un. Runko on vet­tymätön­tä polyure­taani­hart­sia ja sik­si vaa­pun uin­tili­ike säi­lyy muut­tumat­tomana kalan­puremista huoli­mat­ta.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Aseliike Markus Remes

Aseli­ike Markus Remes tuo maa­han luon­to­har­ras­tuk­si­in liit­tyviä huip­pu­varustei­ta ja ‑välineitä. Luon­non­tarkkailu, retkeily, riis­tan­hoito tai ulkoilu kaupunkiym­päristössäkin. Yri­tys on toimin­ut vuodes­ta 1982, mut­ta alkusysäys yri­tyk­selle on luo­tu jo vuosikym­meniä aiem­min. Sukupolvelta toiselle siir­tyneet har­ras­teet jalos­tu­i­v­at yri­tyk­sek­si, jos­sa kun­nioite­taan luon­non aset­tamia vaa­timuk­sia, tun­nis­te­taan har­ras­ta­jan ja urheil­i­jan väline- ja varuste­tarpeet, ja tiede­tään viimeisim­mät…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Anttooran Lomakylä

Län­sisuo­mi, Satakun­ta, Yyteri, Reposaari ja Selkämeren kansal­lispuis­to lähel­läsi. Palvelui­hin kuu­luu mökkivuokraus, rantasaunat, kylpy­palju, vene­vuokraus ja opas­tuk­set. Lomamök­it on hyvin varustel­tu­ja: saunat, keit­tiö ja takkat­uli olo­huoneessa. Majoi­tus onnis­tuu läpivuo­den: kesälo­ma, syys­lo­ma, joulu, talvilo­ma, pää­sisäi­nen. Tekemistä riit­tää ympäri vuo­den. Lohenuis­telu ja hauenkalas­tus järjestyy kalaisille Meri-Porin vesille. Tule fir­­ma- tai kaveri­porukalla. Kok­ousti­la järjestyy…

Lue lisää