AA-Production & Marketing suurosasto tuo asepuolen toimijat osastolleen.

AA-Production & Marketing suurosasto tuo asepuolen toimijat osastolleen.

Mes­su­jen yhteistyökump­pan­i­na toimi­va AA-Pro­duc­tion & Mar­ket­ing on Ari Alisen Pori­in vuon­na 1998 perus­ta­ma yri­tys, jon­ka toimi­alana on met­sästys­tarvikkei­den sekä jou­si­ammuntatarvikkei­den maa­han­tuon­ti ja tukkukaup­pa, sekä pos­timyyn­ti. Kat­tavas­ta valikoimas­ta löy­dät lisäk­si ase­tarvikkeet niin met­sästyk­seen kuin rata-ammuntaan. Toim­i­ti­lat valmis­tu­i­v­at vuon­na 2001 sekä 2006 kevääl­lä valmis­tunut varas­to paran­si varas­toka­p­a­siteet­ti­amme huo­mat­tavasti. Näis­sä tilois­sa on nyt kaik­ki yri­tyk­sen myyn­ti- ja näyt­te­lyti­lat sekä varas­tot. Esit­tely­bus­si on kiertänyt Suomea mes­suil­la ja kaup­pi­as­esit­te­lyis­sä vuodes­ta 2005. Porin myymälä on täl­lä het­kel­lä suomen suurin jousi­tarvikkei­den eriko­is­myymälä, jon­ka pin­ta-ala on 280 m². AA-Pro­duc­tion & Mar­ket­ing on täl­lä het­kel­lä ain­oa palvel­e­va aseli­ike Poris­sa.

 

AA-Pro­duc­tion & Mar­ket­ing suurosas­tol­ta löy­dät kat­ta­van valikoiman tarvikkei­ta jou­si­ammuntaan sekä mm. Aseli­ike Markus Remes Oy:n, Hjort Urheilu­tukun, Nor­mark Suo­mi Oy:n, Ultra­comin, Myl­ly­postin sekä Navitekin edus­ta­jat tuot­tei­neen.

AA-Pro­duc­tion & Mar­ket­ing – palvel­e­va aseli­ik­keesi Poris­sa.