Näytteilleasettajaluettelo julkistettu!

Uusi erämes­su­ta­pah­tu­ma on otet­tu avo­sylin vas­taan sekä näyt­teil­leaset­ta­jien, että yhteistyökump­panien osalta. Sosi­aalises­sa medi­as­sa tapah­tu­ma on myös saanut huikean vas­taan­oton. Län­si-Suomen Erämes­su­jen Face­­book-sivut ovat kerän­neet jo yli 3500 tapah­tu­mas­ta kiin­nos­tunut­ta seu­raa­jaa mar­raskuisen sivu­jen julka­isupäivän jäl­keen. Nyt voit käy­dä kurkkaa­mas­sa tämän­hetk­istä näyt­teil­leaset­ta­jatar­jon­taa otsikon “Näyt­teil­leaset­ta­jat 2020” alta. Lis­taa päivitetään akti­ivis­es­ti, joten kan­nat­taa käy­dä…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Suomen Jahtimatkat

Suomen Jah­ti­matkat jär­jestää ja tar­joaa uno­h­tu­mat­to­mia koke­muk­sia aina koto-Suomes­­ta ympäri maail­man. Jah­ti­matko­ja maail­malle jo vuodes­ta 1999. Jah­ti­matkat on luotet­ta­va ja asiantun­te­va kump­pani sin­un met­sästys­matkalle­si. Suomen Jah­ti­matkat Oy on Kil­­pailu- ja kulut­ta­javi­ras­ton hyväksymä viralli­nen matkan­jär­jestäjä.

Lue lisää

AA-Production & Marketing suurosasto tuo asepuolen toimijat osastolleen.

Mes­su­jen yhteistyökump­pan­i­na toimi­va AA-Pro­­duc­­tion & Mar­ket­ing on Ari Alisen Pori­in vuon­na 1998 perus­ta­ma yri­tys, jon­ka toimi­alana on met­sästys­tarvikkei­den sekä jou­si­ammuntatarvikkei­den maa­han­tuon­ti ja tukkukaup­pa, sekä pos­timyyn­ti. Kat­tavas­ta valikoimas­ta löy­dät lisäk­si ase­tarvikkeet niin met­sästyk­seen kuin rata-ammuntaan. Toim­i­ti­lat valmis­tu­i­v­at vuon­na 2001 sekä 2006 kevääl­lä valmis­tunut varas­to paran­si varas­toka­p­a­siteet­ti­amme huo­mat­tavasti. Näis­sä tilois­sa on nyt…

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessujen pääyhteistyökumppani 2020: Satakunnan Osuuskauppa.

Satakun­nan Osu­uskaup­pa on näkyvä osa mes­su­ta­pah­tu­maamme, esitellen mes­suil­la laa­jasti eri toimi­alo­jaan. Pääy­hteistyökump­pan­i­na he tar­joa­vat myös mes­sulip­pu­jen hin­taan 2€ hin­nanalen­nuk­sen S‑Bonuskortilla. Lip­pu­jen hin­nat S‑Bonuskortilla: Lapset 5–15v: 5€ (norm. 7€) Aikuiset: 10€ (norm. 12€) Alle 5 vuo­ti­aat sekä henkilöko­htaiset avus­ta­jat ovat ter­ve­tullei­ta erämes­suille mak­sut­ta!

Lue lisää