Näytteilleasettajan esittely: Weke-Katiskat Oy

Näytteilleasettajan esittely: Weke-Katiskat Oy

Ensim­mäi­nen WEKE-Katiska valmis­tui vuon­na 1993. Veikko Hakala, 17 vuot­ta ammat­tikalas­ta­jana toimin­ut kek­si­jä Kor­pi­lahdelta suun­nit­teli ja valmisti ensim­mäisen pyytävän mallin, jota voidaan käyt­tää myös har­ras­tus- ja hoitokalas­tuk­ses­sa. Vuon­na 1998 Weke-katiska­mallien tuotan­to alkoi isom­mas­sa mit­takaavas­sa suuren kysyn­nän joh­dos­ta.

Veikko Hakala on yli kah­denkymme­nen vuo­den toim­inta-ajan suun­nitel­lut, kehit­tänyt ja viimeis­tel­lyt myös aina uusia Weke-katiska­malle­ja eri­laisi­in tarkoituk­si­in sopi­vak­si — myös kaik­ki eri vuo­de­na­jat huomioiden — ja luon­non kier­tokulkua tarkasti seu­rat­en.

Kaik­ki Weke-katiskat valmis­te­taan korkealaa­tu­i­sista mate­ri­aaleista. Mate­ri­aali­na käytetään hit­sat­tua, vah­vasti kuumasinkit­tyä panssariteräsverkkoa. Jokainen Weke-katiska valmis­te­taan käsi­työnä ja vah­val­la ammat­ti­taidol­la.