Yhteistyökumppanina Suomen Metsäkeskus

Yhteistyökumppanina Suomen Metsäkeskus


Met­säkeskuk­sen osas­tol­la voit tutus­tua omien met­siesi mah­dol­lisuuk­si­in Metsään.fi- asioin­tipalvelun kaut­ta. Opas­tamme myös talous­met­sien luon­non­hoitoa sekä riis­tan­hoidon mah­dol­lisuuk­sia.