Tule tutustumaan laatuoptiikkaan, Swarovskin osastolla!

Tule tutustumaan laatuoptiikkaan, Swarovskin osastolla!

Laat­ua jo vuodes­ta 1949!

Swarovskin valikoimas­ta löy­dät kaiken har­ras­tuk­sesi paris­sa tarvit­se­masi opti­ikan!

Swarovskin Pääkont­tori sijait­see Absamis­sa, Tirolis­sa, ja se on osa Swarovs­ki-kon­ser­nia. Vuon­na 1949 perustet­tu Itä­val­ta­lainen yri­tys on erikois­tunut korkean tarkku­u­den pitkän kan­ta­man optis­ten instru­ment­tien kehit­tämiseen ja valmis­tuk­seen markki­noiden pre­mi­um-kat­e­go­ri­as­sa.

Valikoimas­ta löy­tyvät kiikar­it, pis­temit­tar­it, kiväärin­laatat ja optro­n­iset instru­men­tit ovat tarkkaan valit­tu­ja tuot­tei­ta vaa­tiville käyt­täjille. Yri­tyk­sen men­estys perus­tuu inno­vati­iviseen vahvu­u­teen, tuot­tei­den laatu­un ja luon­taiseen arvoon sekä niiden toimin­nal­liseen ja esteet­tiseen suun­nit­telu­un.

Luon­non arvost­a­mi­nen on olen­nainen osa yri­tyk­sen filosofi­aa, ja se hei­jas­tuu kiitet­tävästi sen ympäristöys­täväl­lisessä tuotan­nos­sa ja pitkäaikaises­sa sitou­tu­mises­sa valit­tui­hin luon­non­suo­jeluhankkeisi­in.