Näytteilleasettajan esittely: Ensio FireArms Oy

Näytteilleasettajan esittely: Ensio FireArms Oy

Ensio Firearms on kah­den miehen asep­a­ja, joka on keskit­tynyt eri­tyis­es­ti uusien huip­putarkko­jen kiväärei­den suun­nit­telu­un ja valmis­tuk­seen.

Hei­dän tavoit­teen­sa on jatkaa laadukas­ta suo­ma­laista käden­taitoa, tuo­den mukaan uusia ideoita per­in­teis­ten ratkaisu­jen rin­nalle. Asei­ta valmis­tuu met­sästäjille, ampumau­rheil­i­joille, sekä kil­pa- ja tarkku­usam­pu­jille. Oman Kivääri­mallis­ton lisäk­si, he valmis­ta­vat kivääre­itä asi­akkaan toivei­den mukaises­ti halu­tu­il­la varusteil­la.