Näytteilleasettajan esittely: Weke-Katiskat Oy

Ensim­mäi­nen WEKE-Katiska valmis­tui vuon­na 1993. Veikko Hakala, 17 vuot­ta ammat­tikalas­ta­jana toimin­ut kek­si­jä Kor­pi­lahdelta suun­nit­teli ja valmisti ensim­mäisen pyytävän mallin, jota voidaan käyt­tää myös har­ras­­tus- ja hoitokalas­tuk­ses­sa. Vuon­na 1998 Weke-katiska­­mallien tuotan­to alkoi isom­mas­sa mit­takaavas­sa suuren kysyn­nän joh­dos­ta. Veikko Hakala on yli kah­denkymme­nen vuo­den toim­in­ta-ajan suun­nitel­lut, kehit­tänyt ja viimeis­tel­lyt myös aina uusia…

Lue lisää

Messujen pääyhteistyökumppani – Suomen Metsästäjäliitto!

Ilok­semme voimme julk­istaa Län­si-Suomen Erämes­su­jen 2020 pääy­hteistyökump­panin, suo­ma­laisen eräkult­tuurin edis­tämisen avainase­mas­sa toimi­van Suomen Met­sästäjäli­iton. Met­sästäjäli­iton agen­do­ja ovat mm. met­sästyk­sen sekä luon­toelämyk­sien ja luon­non­va­ro­jen kestävän käytön edis­tämi­nen. Olla osa suo­ma­lais­ten met­sästäjien arkea ja elämää.

Lue lisää

Yhteistyökumppanina Suomen Metsäkeskus

Met­säkeskuk­sen osas­tol­la voit tutus­tua omien met­siesi mah­dol­lisuuk­si­in Metsään.fi- asioin­tipalvelun kaut­ta. Opas­tamme myös talous­met­sien luon­non­hoitoa sekä riis­tan­hoidon mah­dol­lisuuk­sia.

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Kuivalihakundi

Koti­maisen beef jerky:n valmis­ta­ja Kuiv­al­i­hakun­di valmis­taa kaik­ki tuot­teet käyt­tämäl­lä koti­maisia liho­ja! Kaik­ki hei­dän kuiv­al­i­hansa ovat glu­teenit­to­mia, sekä lisäaineet­to­mia. Kuiv­al­i­hava­likoimas­ta löy­tyy nau­dan­pais­tista, kanas­ta, sekä pos­sus­ta valmis­tet­tu­ja kuiv­al­i­ho­ja.    

Lue lisää

Tule tutustumaan laatuoptiikkaan, Swarovskin osastolla!

Laat­ua jo vuodes­ta 1949! Swarovskin valikoimas­ta löy­dät kaiken har­ras­tuk­sesi paris­sa tarvit­se­masi opti­ikan! Swarovskin Pääkont­tori sijait­see Absamis­sa, Tirolis­sa, ja se on osa Swarovs­­ki-kon­ser­­nia. Vuon­na 1949 perustet­tu Itä­val­ta­lainen yri­tys on erikois­tunut korkean tarkku­u­den pitkän kan­ta­man optis­ten instru­ment­tien kehit­tämiseen ja valmis­tuk­seen markki­noiden pre­mi­um-kat­e­­go­ri­as­sa. Valikoimas­ta löy­tyvät kiikar­it, pis­temit­tar­it, kiväärin­laatat ja optro­n­iset instru­men­tit ovat tarkkaan…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Melomo

Melo­mo tuo maa­han, myy ja vuokraa MRS-merkkisiä pack­rafte­ja sekä niihin liit­tyviä mel­on­tatarvikkei­ta. Pack­raft on ilmal­la täytet­tävä, hyvin kestävästä mate­ri­aal­ista valmis­tet­tu, hel­posti liikutelta­va ja varas­toita­va kajakin kaltainen laut­ta. Pain­oa täl­laisel­la kapis­tuk­sel­la on mallista riip­puen, noin 3–5,5 kg aukkopeit­teet mukaan lukien – eli noin kah­den hen­gen nor­maalin teltan ver­ran. MRS-pack­­raftit, ovat desig­nil­taan…

Lue lisää

Näytteilleasettajan esittely: Ensio FireArms Oy

Ensio Firearms on kah­den miehen asep­a­ja, joka on keskit­tynyt eri­tyis­es­ti uusien huip­putarkko­jen kiväärei­den suun­nit­telu­un ja valmis­tuk­seen. Hei­dän tavoit­teen­sa on jatkaa laadukas­ta suo­ma­laista käden­taitoa, tuo­den mukaan uusia ideoita per­in­teis­ten ratkaisu­jen rin­nalle. Asei­ta valmis­tuu met­sästäjille, ampumau­rheil­i­joille, sekä kil­­pa- ja tarkku­usam­pu­jille. Oman Kivääri­mallis­ton lisäk­si, he valmis­ta­vat kivääre­itä asi­akkaan toivei­den mukaises­ti halu­tu­il­la varusteil­la.

Lue lisää

Suomen Jousimetsästäjäin Liitto ry:n osastolla, pääset sukeltamaan jousiammunnan saloihin!

Oletko joskus poht­in­ut, miten erikoisen­näköiset tal­ja­jouset toimi­vat? Jou­si­ammun­ta on eri­no­mainen har­ras­tus, mitä voit har­ras­taa vaik­ka omas­sa kotip­i­has­sa, koko per­heen voimin! Suomen Jousimet­sästäjäin Liit­to ry:n osas­tol­la pääset ohja­tusti kokeile­maan, miten help­poa jousel­la ampumi­nen voi ollakaan! Alan rautaiset ammat­ti­laiset opas­ta­vat uusia har­ras­ta­jia mielel­lään, ker­to­vat mis­tä saat har­ras­tusvä­li­neet ja mitä kan­nat­taa ottaa huomioon niitä han­kkies­sasi.…

Lue lisää