Länsi-Suomen Erämessut yhteistyössä Erämiehen päiväkirja ‑videoblogia pitävä Antti Matikaisen kanssa!

Mes­su­jen viralli­nen somelähet­tiläämme on tapah­tu­mas­sa tärkeässä roolis­sa, pitäen tei­dät siel­lä somen toisel­la puolen ajan tasal­la siitä, mitä mes­suil­la tapah­tuu. Luvas­sa näyt­teil­leaset­ta­jien haas­tat­telu­ja, turi­naa erä­matkailus­ta ja jän­ni­tyk­sel­lä odotamme mitä seu­raa, kun Antti kaap­paa Län­si-Suomen Erämes­su­jen somekana­vat — jokaise­na mes­supäivänä! “Erämiehen Päiväkir­ja on videoblo­gi, jos­sa käsitel­lään kaikkea retkeilyyn, met­sästyk­seen ja kalas­tuk­seen liit­tyvää.…

Lue lisää

Koira on ihmisen paras ystävä, sekä metsästäjän korvaamaton kumppani.

Satakun­nan Nouta­jay­hdis­tys esit­telee mes­suil­la eri koiraro­tu­jen omi­naisuuk­sia ja taito­ja. Oletko koskaan miet­tinyt, mikä nouta­jaro­tu voisi sopia sin­un tarpeisi­isi parhait­en? Vas­tauk­sia tähän ja moni­in mui­hin asioi­hin saat Satakun­nan Nouta­jakoiray­hdis­tyk­sen tar­joa­mas­ta nouta­jarotue­sit­telystä sekä koirien käyt­tönäytök­sistä Luvas­sa tiukkaa toim­intaa, eikä kuiv­in tas­suin säästytä! Satakun­nan Nouta­jakoiray­hdis­tyk­sen osas­tol­la pääset myös tutus­tu­maan eri koiraro­tu­i­hin, sekä yhdis­tyk­sen…

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessut tuovat trofeenäyttelyn Poriin!

Län­si-Suomen Erämes­sut yhdessä Suomen Tro­fee­tuo­mar­it Ry:n kanssa jär­jestää mes­suille Tro­feenäyt­te­lyn! Sin­un on mah­dol­lista osal­lis­tua näyt­te­lyyn täyt­tämäl­lä kaavake alla olev­as­ta linkistä! Osal­lis­tu­mis­mak­su 40€ /Trofee. (Suomen Tro­fee­tuo­mar­it ry ei arvostele täytet­tyjä eläim­iä näyt­telyssä). Sitovia ilmoit­tau­tu­misia ote­taan vas­taan 30.4.2020 asti. Löy­dät ilmoit­tau­tu­miskaavak­keen koti­sivuil­tamme, “Tro­feenäyt­te­lyyn ilmoit­tau­tu­mi­nen” välile­hdeltä.  

Lue lisää