Näyttelleasettajille

Metsästys, retkeily, kalastus ja luonto

Län­si-Suomen Erämes­sut jär­jestetään ensim­mäistä ker­taa Poris­sa.

Porin ravi­ra­ta toimii usko­mat­toman hienos­ti mes­su­paikkana keskeisel­lä sijain­nil­laan. Mes­sub­us­si kiertää etä­parkke­ja non-stop peri­aat­teel­la kul­jet­taen mak­sut­ta yleisöä tapah­tu­maan. Ohjel­malli­nen osu­us on kat­ta­va ja nähtävää sekä koet­tavaa on koko per­heelle.

Katinku­run ampumaradal­la asei­den tes­taus­mah­dol­lisu­us. Radalle mak­su­ton kul­je­tus!

Mes­su­vieraidemme pääko­hderyh­mä on 25–54 vuo­ti­aat miehet sekä naiset, jot­ka har­ras­ta­vat jos­sain määrin joko met­sästys­tä,
kalas­tus­ta, retkeilyä tai mui­ta luon­to­har­ras­tuk­sia.

Tilaa sähköpostiisi esite mistä näet yhteistyökumppanuuspakettien‑,  mainostuspakettien‑, ja osastojen hinnat sekä sisällöt

Comments are closed.