Tiedote koskien ensi kesänä järjestettäviä Länsi-Suomen Erämessuja, sekä Piha- ja Puutarhamessuja

Tiedote koskien ensi kesänä järjestettäviä Länsi-Suomen Erämessuja, sekä Piha- ja Puutarhamessuja

Piha- ja Puutarhamessut siirretty kesäkuun alkuun, Länsi-Suomen Erämessut alkuperäisen aikataulun mukaan kesäkuun lopussa.

Sa­ta­kun­nan Vii­kon jär­jes­tä­mis­tä mes­suis­ta Piha- ja puu­tar­ha­mes­sut on siir­ret­ty. Mes­sut piti alun pe­rin jär­jes­tää 25.–26. huh­ti­kuu­ta Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa. Vi­ra­no­mai­soh­jei­ta nou­dat­ta­en mes­sut on siir­ret­ty ja uu­si ajan­koh­ta on ke­sä­kuun en­sim­mäi­nen vii­kon­lop­pu. Nyt teh­dyn pää­tök­sen mu­kaan Piha- ja puu­tar­ha­mes­sut jär­jes­te­tään 6.–7. ke­sä­kuu­ta Kar­hu­hal­lis­sa.

– Ha­lu­an kiit­tää Po­rin kau­pun­kia no­pe­as­ta pää­tök­sen­te­os­ta, jot­ta saim­me siir­ret­tyä mes­sut uu­teen ajan­koh­taan. Tu­lem­me va­rau­tu­maan mes­suil­la hy­vin hy­gie­ni­aan ja mes­suil­le on­kin jo va­rat­tu si­sään­käyn­nin vie­reen siir­ret­tä­vät kä­sien­pe­su­pai­kat, sa­noo myyn­ti­joh­ta­ja Jani Haan­pää Sa­ta­kun­nan Vii­kos­ta.

Haan­pään mu­kaan kaik­kia näyt­teil­le­a­set­ta­jia on myös jo kon­tak­toi­tu.

– Al­ku­pe­räi­set osas­to­va­rauk­set ovat voi­mas­sa. Jos ku­lut­ta­ja on os­ta­nut verk­ko­kau­pas­tam­me tai kont­to­ril­ta mes­suil­le pää­sy­li­pun, se kel­paa uu­te­na ajan­koh­ta­na, ker­too Haan­pää.

Sa­ta­kun­nan Viik­ko jär­jes­tää tänä vuon­na en­sim­mäis­tä ker­taa myös Län­si-Suo­­men Erä­mes­sut. Ne jär­jes­te­tään al­ku­pe­räi­sen ai­ka­tau­lun mu­kai­ses­ti Po­rin ra­vi­ra­dal­la 26.–28.6.

– Nou­da­tam­me mes­su­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä tar­kas­ti vi­ra­no­mai­soh­jeis­tuk­sia ja seu­raam­me ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­net­ta koko ajan tii­viis­ti. Mes­su­jen jär­jes­tä­mi­ses­sä niin asi­ak­kai­dem­me kuin hen­ki­lö­kun­tam­me­kin tur­val­li­suus on meil­le tär­kein­tä, sa­noo Haan­pää.

Sa­ta­kun­nan Mes­su­jen ajan­koh­tai­sia uu­ti­sia päi­vi­te­tään mes­su­jen si­vus­tol­la