Porin Häämessut 2021 siirretty

Kos­ka koronati­lanne on pahen­tunut Satakun­nas­sa ja mes­su­jen jär­jestämi­nen tässä tilanteessa on mah­do­ton­ta, joudumme valitet­tavasti siirtämään vuo­den 2021 Porin Häämes­sut pidet­täväk­si 23.1.2022. Mes­sulipun jo ostaneille rahat palaute­taan.

Lue lisää

LÄNSI-SUOMEN ERÄMESSUT SIIRTYVÄT KEVÄÄSEEN 2021

Satakun­nan Mes­sut on päät­tänyt, että viime päivien kohon­nei­den koron­avirus­tar­tun­to­jen määrän vuok­si Län­si-Suomen Erämes­su­ja ei tänä vuon­na tur­val­lisu­ussy­istä jär­jestetä. Eloku­un viimeiselle viikon­lop­ulle (28.–30.8.2020) Porin ravi­radalle suun­nitel­lut Län­si-Suomen Erämes­sut siir­retään ensi kevääseen. Tapah­tu­man uusi ajanko­h­ta on 14.–16. toukoku­u­ta 2021. Kiin­nos­tus ensim­mäistä ker­taa Satakun­nas­sa jär­jestet­tävään Erämes­su­ja kohtaan oli laa­jaa. ”Luon­to yleen­sä ja erähar­ras­tuk­set…

Lue lisää

Länsi-Suomen Erämessut siirtyvät, uusi ajankohta 28.–30.8.2020

Koron­a­pan­demi­an aiheut­ta­mat muu­tok­set tämän kevään ja kesän tapah­tu­mi­in on ollut val­ta­va kolaus kaikille tapah­tu­ma­jär­jestäjille, sekä hei­dän kanssaan toimiville yri­tyk­sille. Tilanne elää jatku­vasti ja olemme pyrki­neet seu­raa­maan tilanteen kehi­tys­tä akti­ivis­es­ti. Kun tarkaste­limme viral­lisia arvioi­ta pan­demi­an kestos­ta, koimme että sen vaiku­tuk­set rajoituksi­neen tule­vat vielä vaikut­ta­maan kesäku­un, sekä mah­dol­lis­es­ti jopa heinäku­un tapah­tu­mi­in. Olem­mekin…

Lue lisää

Tiedote koskien ensi kesänä järjestettäviä Länsi-Suomen Erämessuja, sekä Piha- ja Puutarhamessuja

Piha- ja Puu­tarhames­sut siir­ret­ty kesäku­un alku­un, Län­si-Suomen Erämes­sut alku­peräisen aikataulun mukaan kesäku­un lopus­sa. Sa­ta­kun­nan Vii­kon jär­jes­tä­mis­tä mes­suis­ta Piha- ja puu­tar­ha­mes­sut on siir­ret­ty. Mes­sut piti alun pe­rin jär­jes­tää 25.–26. huh­ti­kuu­ta Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa. Vi­ra­no­mai­soh­jei­ta nou­dat­ta­en mes­sut on siir­ret­ty ja uu­si ajan­koh­ta on ke­sä­kuun en­sim­mäi­nen vii­kon­lop­pu. Nyt teh­dyn pää­tök­sen mu­kaan Piha- ja puu­tar­ha­mes­sut…

Lue lisää